προσευχη της αγιας ξενιας προσευχη κατα της μαγειας

Προσευχή Της Αγίας Ξενίας

Προσευχή της Αγίας Ξενίας. Προσευχή για λύσιμο μαγείας.

Ισχυρή προσευχή για προστασία και απαλλαγή από αρνητικές ενέργειες.

Μνησθητι Κύριε των επικαλουμένων δούλων «όνομα πάσχοντος»

Δια της Αγίας σου Ξενίας της εκ Καλάμων, των και το μαρτύριο της
Αγίας Ξενίας ενθυμούμενων και δώρισε τους δούλους σου «όνομα πάσχοντος»
βοήθειαν σωματική, νοητική και ψυχική. Όπως διέλυσες τας κατά της Αγίας σου
Ξενίας μαγείας του ασεβούς έπαρχου ούτος Δέσποτα Κύριε εξαφάνισαν και
εκ των δούλων σου «όνομα πάσχοντος» πάσαν γοητεία ή μαγγανεία, πάσαν
αστρομαντεία ή σεληνομαντείαν, πάσαν μαγεία, πάσαν βασκανίαν πάσαν
φαρμακείαν γενομένη εις οιονδήποτε τόπο, εις παν έμψυχο η άψυχο ή εις τον αέρα ή εις την γην η υποκάτω του εδάφους ή εις τα ύδατα των ποταμών, των λιμνών, των  φρέατων ή των θαλασσών. Και όπως ο άνεμος παρασύρει το χώμα από το
πρόσωπο της γης κατά τον ίδιο τρόπο ας λυθούν τα έργα της μαγείας και
κάθε άλλης δαιμονικής συνεργίας και ας απομακρυνθούν από τους δούλους
σου «όνομα πάσχοντος» μίλια 65. Η όπου κι αν ευρίσκονται τα της μαγείας
έργα και με οποιοδήποτε, σημείον ή όργανον ή υλη είναι κατασκευασμένα ή με
οποιοδήποτε αριθμό αρίθμησαν ή αστερισμό κατονομασθήκαν και είτε ημέρα
είτε νύχτα ή εις το φως ή εις το σκότος μνημονεύθηκαν τα της μαγείας
έργα, υπό των πονηρών και φθονερών ανθρώπων ας διαλυθούν ας
εξαφανιστούν, από τους δούλους σου «όνομα πάσχοντος». Και ας επιστραφούν
εν τω ονόματι σου, το Άγιο Κύριε εις αυτούς που τα εμελέτησαν ή
απέστειλαν ή εποίησαν αυτήν ταύτη την στιγμή. Για να δοξαστεί το
Πανάγιο όνομα σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος της
μητέρας Πλατυτέρας των ουρανών και της Αγίας σου Ξενίας της εκ
Καλαμων. Αμήν.