Προσευχές του Αγίου Κυπριανού

Προσευχές του Αγίου Κυπριανού για Λύσιμο Μαγείας και καθαρισμό από μάγια, ξόρκια και μαγγανείες. Προσευχές κατά της μαγείας.

Όταν λέμε τις προσευχές για Λύσιμο Μαγείας του Αγίου Κυπριανού, ανάβουμε πάντα λιβάνι και ένα αγνό κερί μέλισσας. 

7 Λιβάνια Λυσίματος – Χειροποίητο

ΕΥΧΗ Α
Του Αγίου Κυπριανού

Του Κυρίου δεηθώμεν
Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο τα πάντα κρατών
και κυβερνών, Άγιος και δεδοξασμένος υπάρχεις. Δι’ ο Βασιλεύ
των Βασιλευόντων και Κύριε των Κυριευόντων, δόξα Σοι. Ο
καθήμενος εν τω φωτί τω απείρω και απροσίτω βροτοίς, διά
προσευχής εμού του ταπεινού και αναξίου δούλου Σου,
φυγάδευσον τους δαίμονας και κατάργησον τας πονηρίας
αυτών, ίνα τα νέφη δώσωσι υετόν επί πάσαν την γην και η γη
δώση τα γεννήματα αυτής εν τω καιρώ αυτών, τα δένδρα
καρποφορήσωσιν, και οι άμπελοι ευφορήσωσι πλήρεις βοτρύων,
αι γυναίκες λυθώσι και ελευθερώσιν από του κακού των
μητρών, αυτών και πας ο κόσμος άρχων και αρχόμενος, και
πάσα η κτίσις
λυθή από παντός δεσμού του δαίμονος. Ο δε δούλος Σου (το
όνομα του πασχόντος), συν παντί τω οίκο αυτού και τοις
πράγμασι αυτού, λυθήσεται εκ παντός δεσμού σατανικού,
μαγείας, μαγγανίας και αντικείμενικής δυνάμεως. Δεόμεθα Σου,
Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, δος, ίνα λυθώσι τα εκ
μαγείας, μαγγανίας, βασκανίας και πάσης σατανικής ενεργείας
δεσμά αυτού και αφανισθώσι πάντα τα πονηρά έργα, διά της
επικλήσεως του Παναγίου Πνεύματος Θεού Σαβαώθ.
Ναί! Κύριε του παντός, επάκουσον μου δεομένου Σου και
λυθήτω ο δούλος (όνομα πασχόντος) ει έστι δεδεμένος εν
ουρανώ ή εν γη ή εν ανωφλίω ή εν δέρματι αλόγων ή εν
σιδήρω ή εν λίθω ή ξύλω ή εν γραμματίω, δ’ αίματος ανθρώπου,
ζώου, πτηνού, ή ιχθύος ή δια μελάνης ή δι’ άλλου τινός, προς
βλάβην αυτού ή του οίκου αυτού, και ει κατέχωσαν ή
διέσπειραν αυτά εν αυλαίς, εν θαλάσση, εν φρέατι, εν μνήματι ή
εν οιωδήποτε τόπω.
Και ει δι’ ονύχων ανθρώπων, ζώων, πτηνών, ερπετών, (ζώντων
ή τεθνεώντων), ή δια χώματος τεθνεώντων εγένοντο και ει δια
πασάλου ή καρδίου, ή βελόνης διεπεράσθησαν, λύσον εν τη ώρα
ταύτη. Κύριε, διά παντός, τη κραταιά δυνάμει Σου.
Συ Κύριε, ο Θεός ημών, ο γινώσκων τους τόπους, τους τρόπους
και τους ανθρώπους, διάλυσον και διάρρηξον και αφάνισον τα
της μαγείας έργα, ένθα κείνται, τον δε δούλον Σου (όνομα
πασχόντος) διαφύλαξον συν παντί τω οίκω αυτού.
Συντριβήτωσαν υπό την σημείωσιν του Τιμίου και Ζωοποιού
Σταυρού πάσαι αι εναντίαι δυνάμεις (τρις).
Αναχωρήτωσαν και διαλυθήτωσαν δια παντός πάντα τα της
μαγείας, μαγγανίας και βασκανίας έργα, εκ του δούλου του
Θεού (…). Ναι Κύριε, δεομένου Σου, επάκουσον μου και
ελευθέρωσον τον δούλον Σου και τον οίκον αυτού από
συμπτώματος και δαιμονίου μεσυμβρινού, από πάσης ασθενείας
αναθέματος, οργής, κατάρας, συσπραγίας, καταλαλιάς, φθόνου,
βασκανίας, αμελείας, νωθρότητος, λαιμαργίας, αδυναμίας,
βλακείας, αφροσύνης, υπερηφάνειας, ασπλαχνίας, αδικίας,
αλαζονείας και πάσης πλάνης και απάτης, δια το Όνομα Σου το
Άγιον και δεδοξασμένον εις τους αιώνας.

Αμήν.

ΕΥΧΗ Β
Του Αγίου Κυπριανού
Του Κυρίου δεηθώμεν
Εξορκίζω υμάς, δαιμόνια πονηρά, δια του Πατρός και του Υιού
και του Αγίου Πνεύματος, και διά πασών των αγγελικών και
θείων δυνάμεων των τω Θεώ υπηρετουσών και των Αγίων
Αυτού μαθητών και Αποστόλων του έχειν δύναμιν και εξουσίαν
επί του πλάσματος του Θεού (το όνομα του πασχόντος) ή του
οίκου αυτού. Φυγαδευθήτε, άθλιοι και πονηροί, εντεύθεν.
Εκλείπειν υμάς, ποιήσαι, Κύριος ως εκλείπει καπνός από
προσώπου πυρός, και μη έχειν εξουσίαν πόνους και φόβους
επιφέρειν, ζημιάν ή κακόν τι έτερον εν τω σώματι και ταις
σαρξίν και τοις μέλεσι τούτου του πλάσματος του Θεού (όνομα
πασχόντος), ή του οίκου αυτού διά του Κυρίου ημών Ιησού
Χριστού, του ελευσομένου κρίναι ζώντας και νεκρούς.

 

ΕΥΧΗ Γ
Του Αγίου Κυπριανού

Του Κυρίου δεηθώμεν
Κύριε ο Θεός ημών ο παντοκράτωρ και παντοδύναμος, ο
ποιητής του ουρανού και της γης και κτίστης πάντων,
συγγνώμην παράσχου μοι και τω δούλω Σου τούτω, εις όσο Σοι
ημάρτομεν, ως άνθρωποι. Ναι ο Θεός του Αβραάμ, Ισαάκ και
Ιακώβ, ο Θεός των Αγγέλων Μιχαήλ, Γαβριήλ και Ραφαήλ,
Χερουβίμ, Σεραφείμ, Εξουσιών, Δυνάμεων και πάντων των
Προφητών, Πατριαρχών, Μαρτύρων, Ομολογητών, φύλαξον τον
δούλο Σου (όνομα πασχόντος) του μη αδικήσαι αυτόν ή βλάψαι
τι κακόν ή μαντικόν ή τον αρχαίκακον διάβολον
και τους υπουργούντας αυτώ, ή κακόν άνθρωπον, ή γυναίκα, εν
νυκτί και ημέρα, εν γη, εν θαλάσση, εν οδώ, ή περιπάτω, εν
σπηλαίω, εν οίκω, εν χώρα, εν χωρίω, εν αγρω και εν οιωδήποτε
τινί τόπω, εν οράσει ή εν ακοή, πίνοντα, τρώγοντα,
αναγινώσκοντα, καθεύδοντα, αγρυπνούντα, εργαζόμενον, εν
γέλωτι, εν οφθαλμοίς, εν νώτω, εν μικτήρσιν, εν στόμασι εν
φάρυγγι, εν οδούσι, εν γλώσση, εν στήθεσι, εν χερσί, εν
βραχίονι, εν δακτύλοις, εν κοιλία, και υπογαστρίοις, εν ύπατος
και εντοσθίοις πάσιν, εν χολή και αίματι, εν σαρκί και δερματίδι
και πάσι τοις μέλεσι του ανθρώπου τούτου, ένδοθεν και έξοθεν,
από ποδών εώς κεφαλής. Ναι Παντοκράτορ Κύριε, ελευθέρωσον
τον δούλον Σου (όνομα πασχόντος), από πάσης μαγείας,
μαντείας, δεσμού και παντός κακού.
Και ώς ηλευθέρωσας τον Αδάμ εξ, Άδου, τον μακάριον Πέτρον
εκ της φυλακής, τον Παύλον, το σκεύος, της εκλογής, εκ των
δεσμών, δια του Αγίου Πνεύματος, τον παραλυτικόν εκ του
κρεββάτου, τον Λάζαρον εκ του τάφου, τον Ισραηλιτικόν λαόν
εκ της θαλάσσης, τον Ιωνάν εκ της κοιλίας του κήτους, τον
Λώτ εκ Σοδόμων, τους τρείς παίδας εκ της καμίνου του πυρός,
τον Δανιήλ εκ των λεόντων, Νώε εκ του κατακλυσμού, Μαρίαν
την Μαγδαληνήν εκ των επτά ακαθάρτων πνευμάτων, ούτως
Δέσποτα ελευθέρωσον και τον δούλον Σου (όνομα πάσχοντος)
εκ του δεσμού πάσης μαγείας, μαντείας, φαρμακείας και εκ
πάσης πονηράς επιβουλής των εχθρών ημών, ορατών τε και
αοράτων και μη εχέτωσαν δύναμιν, μηδέ εξουσίαν επηρεάζειν.
Και η ειρήνη του Μονογενού Σου Υιού έστω μετ’ αυτού.

Αμήν.

ΕΥΧΗ Δ
Του Αγίου Κυπριανού

Του Κυρίου δεηθώμεν.
Κύριε των δυνάμεων και πάσης κτίσεως Δημιουργέ, πρόσδεξαι
τας δεήσεις, ας προσήξαμέν Δοι δια τον δούλον Σου (όνομα
πάσχοντος) και δίωξον τους εχθρούς ημών τους αοράτους και
πάντας τους εν αυτώ υπουργούντας και πάσαν αυτών
πανουργίαν, αλαζονείαν και πονηράν ασθένειαν του μηδέποτε
έχειν δύναμιν ή εξουσίαν κατ’ αυτού, του καταδυναστεύειν
αυτόν. Επί Σοι γαρ, Κύριε, ήλπιζεν αυτός τε και ημείς και μη
καταισχυνθείημεν εις τον αιώνα, αλλ’ εν τη δικαιοσύνη Σου και
τη δυνάμει Σου, ελευθέρωσον τούτον, πρεσβείας και ικεσίας της
Υπερενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου
Μαρίας και πάντων των Αγίων.

Αμήν.