Προσευχές Κατά της Μαγείας

Προσευχές Κατά της Μαγείας. Προσευχές για τα μάγια. Για προστασία αλλά και λύση της μαγείας. Προστασία από την Βασκανία. Ισχυρές προσευχές για λύσιμο.

Τρόπος Χρήσης των Προσευχών για Λύσιμο Μαγείας

Τις προσευχές για λύσιμο μαγείας και προστασία από την βασκανία τις λέμε κάθε φορά που έχουμε ανάγκη ή υπαρκτό πρόβλημα από μαγικές επιρροές. Αν όντως έχει διαπιστωθεί ότι έχουμε πέσει θύματα μαγικών εργασιών, τότε θα πρέπει να λέμε την προσευχή μας για 40 ημέρες συνεχόμενες. Πάντα ανάβουμε ένα αγνό κερί και καίμε το ειδικό λιβάνι για απομάκρυνση των αρνητικών επιρροών. Όπως και κάθε προσευχή, έτσι καιν αυτές, δεν τις λέμε από μέσα μας. Ο επιτονισμός της προσευχής σε κρατά συγκεντρωμένο!  Πριν από κάθε προσευχή θα πρέπει να έχουμε κάνει μπάνιο και να είμαστε καθαροί. Απαιτείται απόλυτη συγκέντρωση και πίστη. Κλειστά κινητά και τηλεοράσεις που μπορεί να μας αποσπούν την προσοχή.

Ζητάς την βοήθεια του πλάστη σου, ζητάς την βοήθεια του Θεού. Δείξε τον σεβασμό που απαιτείται.

Χειροποίητο Λιβάνι για Λύσιμο Μαγείας

Προσευχή της Αγίας Ξενίας

Μνησθητι Κύριε των επικαλουμένων δούλων «όνομα πάσχοντος»

Δια της Αγίας σου Ξενίας της εκ Καλάμων, των και το μαρτύριο της
Αγίας Ξενίας ενθυμούμενων και δώρισε τους δούλους σου «όνομα πάσχοντος»
βοήθειαν σωματική, νοητική και ψυχική. Όπως διέλυσες τας κατά της Αγίας σου
Ξενίας μαγείας του ασεβούς έπαρχου ούτος Δέσποτα Κύριε εξαφάνισαν και
εκ των δούλων σου «όνομα πάσχοντος» πάσαν γοητεία ή μαγγανεία, πάσαν
αστρομαντεία ή σεληνομαντείαν, πάσαν μαγεία, πάσαν βασκανίαν πάσαν
φαρμακείαν γενομένη εις οιονδήποτε τόπο, εις παν έμψυχο η άψυχο ή εις τον αέρα ή εις την γην η υποκάτω του εδάφους ή εις τα ύδατα των ποταμών, των λιμνών, των  φρέατων ή των θαλασσών. Και όπως ο άνεμος παρασύρει το χώμα από το
πρόσωπο της γης κατά τον ίδιο τρόπο ας λυθούν τα έργα της μαγείας και
κάθε άλλης δαιμονικής συνεργίας και ας απομακρυνθούν από τους δούλους
σου «όνομα πάσχοντος» μίλια 65. Η όπου κι αν ευρίσκονται τα της μαγείας
έργα και με οποιοδήποτε, σημείον ή όργανον ή υλη είναι κατασκευασμένα ή με
οποιοδήποτε αριθμό αρίθμησαν ή αστερισμό κατονομασθήκαν και είτε ημέρα
είτε νύχτα ή εις το φως ή εις το σκότος μνημονεύθηκαν τα της μαγείας
έργα, υπό των πονηρών και φθονερών ανθρώπων ας διαλυθούν ας
εξαφανιστούν, από τους δούλους σου «όνομα πάσχοντος». Και ας επιστραφούν
εν τω ονόματι σου, το Άγιο Κύριε εις αυτούς που τα εμελέτησαν ή
απέστειλαν ή εποίησαν αυτήν ταύτη την στιγμή. Για να δοξαστεί το
Πανάγιο όνομα σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος της
μητέρας Πλατυτέρας των ουρανών και της Αγίας σου Ξενίας της εκ
Καλαμων. Αμήν.

Προσευχή Γρηγορίου του Δεκαπολίτου

Του Κυρίου δεηθώμεν.
Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτωρ, ο διοικών και κυβερνών
την πάσαν κτίσιν και φυλάσσων τας ψυχάς και τα σώματα των
ανθρώπων από του νοητού και δολίου δράκοντας και
αποστείλας τον Μονογενή Σου Υιόν, Υπεράγιε, διά την ημετέραν
σωτηρίαν, γεννηθέντα εκ της Αειπαρθένου Μαρίας, Αυτός
Πανάγαθε Βασιλεύ, αποδίωξον παν πονηρόν και ακάθαρτον και
εβδελυγμένον πνεύμα και πάσαν μαγείαν, φαρμακείαν, μαντείαν
και πάσαν ασέβειαν και πονηράν ασθένειαν από του δούλου Σου
(όνομα πάσχοντος) και παν πνεύμα επιβουλεύον και αδικούν
αυτό. Εξαλειφθήτω δε πάσα πονηρία και ακαθαρσία αυτού.
Ορκίζω σε εις τον ορατόν και Υψιλότατον Θρόνον του
Παντοκράτορος Θεού, παν ακάθαρτον και πονηρόν, ερχόμενον
και εμφωνεύον και αδικούν αυτόν. Ορκίζω σε εις τον
ανεξιχνίαστον και ακατάληπτον Θεόν, Ον τρέμουσιν οι
Ουρανοί και η γη και η θάλασσα και δοξολογούσιν οι άγιοι,
Φεύγε ανεμόπους και άνομε, φεύγε ανεμόφορε και ανεμόστροφε,
φεύγε δαιμόνιον το εγείραν την δεξιάν επί την αριστεράν, φεύγε
ο χαλεπός δαίμων, ο απτόμενος των καρδιών των ανθρώπων, ο
ερχόμενος εις τα οστά και εις τους οφθαλμούς αυτών, ο
δαμάζων τα σώματα των ανθρώπων και την σάρκα αυτών, ο
απτόμενος των νεύρων και των αρτηρίων αυτών, φεύγε από
τον δούλον του Θεού (όνομα πασχόντος) και αναχώρησον από
του πλάσματος του Χριστού του Θεού ημών. Ορκίζω σε και
αυθίς εις τον επουράνιον Θεόν και Βασιλέα πάντων των
ποιημάτων Αυτού και κτισμάτων, και μη εμμείνης, πονηρέ και
μιαρέ δαίμων εις τον δούλον του Θεού (όνομα πασχόντος) και
μη ψυχήν και καρδίαν κρατήσης, μη άψη συ εις ήπαρ ή εις
πνεύμονα ή εις νεφρούς, μηδέ οστά αυτού διασείσης, μη σάρκα
παραλύσης, μη δακτύλους ή αστραγάλους, ή κνήμας, ή μηρούς,
ή πήχεις, ή ώτα, ή εγκέφαλον αυτού ή οφθαλμούς, μηδέ
έτερον εκ των μελών του σώματος αυτού αδικήσης ή
υπογάστριον βαρύνης, μή ενδυθής την τάξιντων στοιχείων και
διαφθείρης την τάξιν αυτού. Αλλ’ έξελθε συν πάση πονηρά
ασθενεία, και αναχώρησον από του δούλου του Θεού (όνομα
πασχόντος) δια τους αφορκισμούς και εξορκισμούς, ους επιτιμά
σοι Κύριος ο Θεός, ο Μέγας τη βουλή και αινετός τοις έργοις.
Φεύγε παν κακόν και ακάθαρτον πνεύμα, και αναχώρησον από
του δούλου του Θεού (όνομα πασχόντος) εν ονόματι του Πατρός
και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος
νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

Προσευχή του Αγίου Κυπριανού

Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ο κρατών και κυβερνών τα πάντα, Άγιος και δεδοξασμένος υπάρχεις. Διό Βασιλεύ των Βασιλευόντων και Κύριε των Κυριευόντων δόξα σοί. Ο καθήμενος εν τώ φωτί τώ απείρω καί απροσίτω βροτοίς, όπερ είδον δυνάμεις χιλιάδες και μυριάδες Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων. Σύ γιγνώσκεις τά κρύφια του ταπεινού δούλου σου Κυπριανού. Ότι ουκ εγίγνωσκον πρότερoν τά σά θαυμάσια Κύριε παντοδύναμε. Σύ ει μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός ο Θεός ημών.

Ο ευδοκήσας εξ αναξίου γενέσθαι μέ άξιον καί συζησάμενος τώ εν σοί πόθω καί αγάπη πρός ακοήν τών Αγίων σου Αποστόλων καί Ιερομαρτύρων καί πάντων σου τών Αγίων.

Παρακαλώ δέ τήν σήν φιλανθρωπίαν, ίνα όπου επλεόνασεν η αμαρτία υπερπερισσεύη η χάρις σου Κύριε, ότι εκράτουν τά νέφη καί ουκ έβρεχον, έδενον τήν γήν καί ουκ έδιδε τούς καρπούς αυτής. Τάς αμπέλους καί ουκ εβλάστανον, τά ποίμνια τών προβάτων καί ουκ εποίουν γάλα, τά αιγίδια καί ουκ εγέννων, τούς άνδρας καί ουκ εσμίγοντο μετά τών γυναικών αυτών, τάς μητέρας καί ουκ ετεκνοποίουν, τά πλοία καί ουκ επλέον, τά εργαστήρια καί ουκ ειργάζοντο, τούς αλιείς καί ούχ ηλίευον, τούς κήπους καί ουκ εποίουν λάχανα, τά δένδρα καί ουκ εκαρποφόρουν, τούς ποταμούς καί ουκ έτρεχον, τούς μύλους καί ουκ εγύριζον, τούς αδελφούς καί ανδρόγυνα εις αφιλίωτον έχθραν έφερον καί τούς διεχώριζον, εποίουν τό θέρος χειμώνα καί τόν χειμώνα θέρος, ταύτα πάντα ειργαζόμην φαντασία τελεία.

Άρτι δέ Κύριε ο Θεός ημών ικετεύω σέ καί παρακαλώ, ίνα διά τής εμής προσευχής ενώπιόν Σου Θεέ καί Κύριέ του Ελέους ως Θυσία ευπρόσδεκτος γενέσθω σοί. Καί πάς άνθρωπος έχων πνεύμα πονηρίας καθαρισθή όλως. Ή άγρος ή κήπος ή κτήμα ή μύλος ή πλοίον ή αλιεύς ή μελίσσιον ή έμπορος ή επιστήμων ή άρχων ή αρχόμενος ή τεχνίτης ή μεταξοσκώληξ ή καί ο δούλος τού Θεού (όνομα πάσχοντος) σύν παντί τών οίκω αυτού. Άν είναι δεδεμένος μέ μαγείας καί πονηρά έργα ή γοητείας ή από 72 γλωσσοφαγιών εστίν εμποδισμένος καί μαγευμένος καί εγκλείη 365 λόγια της Μαγείας άτινα έρχονται πρός βλάβην καί κατανάλωσιν τού δούλου τού Θεού (όνομα πάσχοντος) σύν παντί τώ οίκω αυτού.

Παρευθύς όπου αναγνωσθή η παρούσα ικετήριος δέησις καί προσευχή μου ενώπιόν της Σής χάριτος τού Θεού ελευθερωθή πάς ο κόσμος καί τόπος εκ πάσης οργής τέ καί ασθενείας καί εκ παντός δεσμού καί μαγείας καί πάσης φαρμακείας καί γοητείας, πάσης βασκανίας καί καταλαλιάς, γλωσσοφαγιάς, αμελείας ή νωθρότητος, ακρατείας, αφροσύνης, αδυναμίας καί απογνώσεως πάσης αδικίας καί πάσης πλάνης ή απάτης, ή εμποδίου προερχομένων υπό τού διαβόλου ομοίως καί ο δούλος τού Θεού (όνομα πάσχοντος) σύν παντί τώ οίκω αυτού. Καί έστω λελυμένος καί λελυτρωμένος εν τώ ονόματι τού Πατρός καί τού Υιού καί τού Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Καί είτε εν τώ ουρανώ εισίν αί μαγείαι καί τά φαρμακεύματα εκείνα ή εν τή γή ή εν τή θαλάσση ή εν παντί τόπω καί εδάφει ευθύς τή ώρα ταύτη λυθήσονται καί καταργηθήσονται από τού δούλου τού Θεού (όνομα πάσχοντος) καί από παντός του οίκου αυτού καί ελευθερωθήσεται ο δούλος τού Θεού (όνομα πάσχοντος) καί πάς ο οίκος αυτού από πάσης ώρας πονηράς καί γοητείας ή οφθαλμών πονηρών ή φθόνου ή καταλαλιάς ή γλωσσοφαγιάς ή μαγείας ή φαρμακείας ή κατάρας ή αναθέματος ή αφορισμού καί πάσης βλασφημίας ή ενεργείας του.

Ευθέως αναχωρήσατε από τού δούλου τού Θεού (όνομα πάσχοντος) πάσα η επήρεια τού πονηρού επί τή επικλήσει τού Παναγίου σου ονόματος τού Πατρός καί τού μονογενούς Υιού καί τού Αγαθού καί Ζωοποιού Πνεύματος καί διά τής προσευχής εμού τού ταπεινού καί ευλαβούς δούλου σου Κυπριανού φεύξονται οι δαίμονες, δραπετευθήσονται καί καταργηθήσονται αί πονηρίαι αυτών, καί τά νέφη δώσωσιν υετόν επί πάσαν τήν γήν, καί η γή δώση τά γενήματα αυτής εις τόν καιρόν αυτών, καί τά δένδρα καρποφορήσωσι, καί οι αμπελώνες ευφορήσωσι πλήθος βοτρύων, καί αί γυναίκες λυθήσωνται καί ελευθερωθήσωνται από τού κάκου τών μητρών αυτών.

Ομοίως καί τά κτήνη τών ποιμένων καί πάς ο κόσμος, άρχων, ή αρχόμενος, ή κήπος, ή μελισσουργός, ή μετάξουργος καί πάσα η κτήσις λυθήσεται από παντός δεσμού καί δαίμονος. Ομοίως καί ο δούλος τού Θεού (όνομα πάσχοντος), σύν παντί τώ οίκω αυτού καί τοίς πράγμασιν αυτού, καί έστω ελεύθερος καί λελυτρωμένος από πάσης ασθενείας καί ώρας κακής καί παντός δαίμονος καί αντικειμένης δυνάμεως δεόμεθά σου, ίνα λυθώσι καί αφανισθώσι τά πονηρά έργα διά τής επικλήσεως τού Παναγίου Πνεύματος τού Θεού Σαβαώθ.

Καί ει εν τώ Ουρανώ έστι δεδεμένος καί εμποδισμένος ο δούλος τού Θεού (όνομα πάσχοντος) λυθήτω, ή εν τή γη, ή εν ανωφλίω λυθήτω, ή εν κατωφλίω, ή εν δέρματι αλόγου, ή εν σιδήρω, ή εν λίθω, ή εν ξύλω εκάρφωσαν τά πονηρά έργα λυθήτωσαν καί ωσεί καπνός εκλιπέτωσαν, ή εν γραμματίω διά μελένης, ή αίματος ανθρώπου, ζώου, πτηνού, ιχθύος, ή διά μολύβδου, ή διά κινναβάρεως, ή διά ζωμού λεμονιού, ή δί’ άλλου τινός έγραψαν αυτά καί έθηκαν εν τινι τόπω καί διεσκέλισεν αυτά ο δούλος τού Θεού (όνομα πάσχοντος) πρός βλάβην αυτού τή ώρα ταύτη λυθήτωσαν καί καταργηθήτωσαν καί εκριζωθήτωσαν τά τής μαγείας έργα από τούς τόπους καί κατοικίας εκεί όπου αναγινώσκεται η δέησίς μου καί προσευχή αύτη, ή εν αυλαίς τού οίκου αυτού κατέχωσαν, ή διέσπειραν αυτά, ή μετάλλου τινός εποίησαν τά κομβοδέματα εκείνα λυθήτωσαν, ή εις κόκκαλα διεπέρασαν αυτά, ή εν τή θαλάσση, ή εν φρέατι,ή εν μνήματι ερρίφθησαν λυθήτωσαν, ή μέ όνυχας ανθρώπων, ζώων, ή πτηνών ζώντων ή τεθνεώτων, ή μέ χώμα τεθνεώτων εποίησαν τά φάρμακα εκείνα λυθήτωσαν, ή υπό πλακός επλακώθησαν ή από πασσάλους, ή καρφιού εκαρφώθησαν, ή διά βελόνης επέρασαν αυτά, λυθήτωσαν τήν ώραν ταύτην, ή διά αργύρου, ή χρυσού, ή δί’ άλλου τινός μετάλλου εποίησαν τά πονηρά έργα λυθήτωσαν τήν ώραν ταύτην, ή διά μαλλίου, ή βαμβακιού, ή μετάξης, ή λινάρεως, ή κανάβεως, ή δί’ άλλου τινός χόρτου έδεσαν ταύτα λυθήτωσαν τήν ώραν ταύτην, ή εις κράββατον κατέχωσαν αυτά λυθήτωσαν τήν ώρα ταύτην, ή διά βρόχου, βούρλου ή άλλου τινός έδεσαν, λυθήτωσαν τήν ώραν ταύτην, ή εν ύδατι εποίησαν αυτά ή κούφω ξύλω ή κοχλάζοντι ύδατι άν έβρασαν αυτά λυθήτωσαν τήν ώραν ταύτην, ή εν αίματι ανθρώπου, ζώου, ή πτηνού, ή ιχθύος ζώντων ή τεθνεώτων εποίησαν αυτά ως σύ,Κύριε ο Θεός ημών γινώσκεις τούς τόπους καί τρόπους καί τούς ανθρώπους, λυθήτωσαν τήν ώραν ταύτην καί διαρρηχθήτωσαν τά τής μαγείας έργα ένθα κείνται, καί τόν μέν δούλον σου (όνομα πάσχοντος) διαφύλαξον σύν παντί τώ Οίκω αυτού, τά δέ πονηρά έργα λυθήτωσαν καί  απωλεσθήτωσαν καί ωσεί καπνός εκλιπέτωσαν από τόν δούλον τού Θεού (όνομα πάσχοντος) εν ονόματι τού Πατρός καί τού Υιού καί τού Αγίου Πνεύματος καί διά τής δόξης  τού Μεγάλου Θεού τού Ζώντος συντριβήτωσαν τή δυνάμει τού Τιμίου καί Ζωοποιού Σταυρού πάσαι αί εναντίαι δυνάμεις, αναχωρησάτωσαν τά τής Μαγείας έργα καί  απομακρυνθήτωσαν από τόν δούλον τού Θεού (όνομα πάσχοντος) μίλια 65 πρεσβείαις τών μαρτύρων καί πάντων τών Αγίων σου. Αμήν.

Δεόμεθά σου καί παρακαλούμεν σέ Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ίνα ελευθερώσης καί ζωώσης πάσαν ψυχήν πεπεδημένην καί τόν δούλον (όνομα πάσχοντος) σύν παντί τώ Οίκω αυτού ομοίως καί τούς γράφοντας καί έχοντας εν τώ Οίκω αυτών τήν προσευχήν μου αυτήν καί τούς βαστάζοντας αυτήν ως φυλακτήριον αιώνιον, καί η δεξιά σου Κύριε είη αυτοίς σκέπη καί βοήθεια καί έστω διά παντός εν τώ οίκω αυτών χαρά καί αγαλλίασις.

Ναί, Κύριε, δεομένου σου επάκουσόν μου, ίνα οπού ευρίσκεται η ευκτήριος καί ικετηρία αύτη ευχή μου λυθή καί ελευθερωθή πάς άνθρωπος καί ο οίκος αυτού από κακής ώρας, από πάσης ασθενείας, παντός αφορισμού τέ καί αναθέματος, από πάσης κατάρας, από πάσης οργής, εμποδίου, δυσπραγίας, καταλαλιάς, γλωσσοφαγιάς, φθόνου, βασκανίας, αμελείας, νωθρότητος, λαιμαργίας, αδυναμίας, βλακείας, ακρατείας, αφροσύνης, υπερηφανείας, ασπλαγχνίας, αδικίας, αλαζονείας καί πάσης πλάνης καί απάτης διά τό όνομά Σου τό Άγιον καί δεδοξασμένον εις τούς Αιώνας. Αμήν.

Προσευχές για Λύση Μαγείας 

Ευλογητός. Βασιλεύ Ουράνιε. Τρισάγιο. Ελέησον ημάς, Κύριε,
ελέησον ημάς.
Της ευσπλαγχνίας την πύλην. Τον Ν Ψαλμό. Ελέησον με ο Θεός..
Κύριε
εισάκουσον της προσευχής μου..
Ήχος ΄δ. Ως γενναίον εν μάρτυσιν.
Ιερέων εν χρίσμασι και μαρτυρίων εν αίματι, τω Θεώ
προσύγγισας τελειώτατα, Κυπριανέ παναοίδιμε, το άνθος της
πίστεως, η των λόγων καλλονή, της σοφίας ακρόπολις, της
ορθότητος των δογμάτων, η στάθμη, των κανόνων
παναρμόνιος ευθύτης, Εκκλησιών η ευπρέπεια.
Των αθλούντων την εύκλειαν, των Μαρτύρων τον στέφανον,
υπογράφων, έπεισας τους θεόφρονας κατατολμών γενναιότητα
ποικίλων κολάσεων και δεσμών και φυλακών και σωμάτων
γυμνώσεως και στρεβλώσεων και κρυμού
δριμυτάτου και μαστίγων και θανάτου τελευταίον, Κυπριανέ
πανσεβάσμιε.
Επωδαίς ταις του δαίμονος τας ωδάς τας του Πνεύματος και
Σταυρού το τρόπαιον αντιτάξασα, την παρθενίαν ετήρησας και
Μάρτυς αήττητος προσηνέχθης τω Χριστώ ιερώτατον σφαγίον·
όθεν έτυχες των στεφάνων της νίκης, Ιουστίνα, των Παρθένων
και Μαρτύρων κεκοσμημένη φαιδρότησιν.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
Κύριε, όπλον κατά του διαβόλου, τον Σταυρόν σου ημίν
δέδωκας. Φρίττει γαρ και τρέμει, μη φέρων καθοράν αυτού την
δύναμιν, οτι νεκρούς ανιστά, και θάνατον κατήργησε. Διά τούτο
προσκυνούμεν την ταφήν Σου και την έγερσιν.
Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης.
Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας.
Σταυρός βασιλέων κραταίωμα.
Σταυρός πιστών το στήριγμα.
Σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα.
Συντριβήτωσαν υπό την σημείωσιν του τύπου του Σταυρού Σου
πάσαι αι ενάντιαι δυνάμεις (τρίς).
Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου του ποιήσαντος τον
ουρανόν και την γην.

ΕΥΧΗ Α
Του Αγίου Κυπριανού
Του Κυρίου δεηθώμεν
Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο τα πάντα κρατών
και κυβερνών, Άγιος και δεδοξασμένος υπάρχεις. Δι’ ο Βασιλεύ
των Βασιλευόντων και Κύριε των Κυριευόντων, δόξα Σοι. Ο
καθήμενος εν τω φωτί τω απείρω και απροσίτω βροτοίς, διά
προσευχής εμού του ταπεινού και αναξίου δούλου Σου,
φυγάδευσον τους δαίμονας και κατάργησον τας πονηρίας
αυτών, ίνα τα νέφη δώσωσι υετόν επί πάσαν την γην και η γη
δώση τα γεννήματα αυτής εν τω καιρώ αυτών, τα δένδρα
καρποφορήσωσιν, και οι άμπελοι ευφορήσωσι πλήρεις βοτρύων,
αι γυναίκες λυθώσι και ελευθερώσιν από του κακού των
μητρών, αυτών και πας ο κόσμος άρχων και αρχόμενος, και
πάσα η κτίσις
λυθή από παντός δεσμού του δαίμονος. Ο δε δούλος Σου (το
όνομα του πασχόντος), συν παντί τω οίκο αυτού και τοις
πράγμασι αυτού, λυθήσεται εκ παντός δεσμού σατανικού,
μαγείας, μαγγανίας και αντικείμενικής δυνάμεως. Δεόμεθα Σου,
Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, δος, ίνα λυθώσι τα εκ
μαγείας, μαγγανίας, βασκανίας και πάσης σατανικής ενεργείας
δεσμά αυτού και αφανισθώσι πάντα τα πονηρά έργα, διά της
επικλήσεως του Παναγίου Πνεύματος Θεού Σαβαώθ.
Ναί! Κύριε του παντός, επάκουσον μου δεομένου Σου και
λυθήτω ο δούλος (όνομα πασχόντος) ει έστι δεδεμένος εν
ουρανώ ή εν γη ή εν ανωφλίω ή εν δέρματι αλόγων ή εν
σιδήρω ή εν λίθω ή ξύλω ή εν γραμματίω, δ’ αίματος ανθρώπου,
ζώου, πτηνού, ή ιχθύος ή δια μελάνης ή δι’ άλλου τινός, προς
βλάβην αυτού ή του οίκου αυτού, και ει κατέχωσαν ή
διέσπειραν αυτά εν αυλαίς, εν θαλάσση, εν φρέατι, εν μνήματι ή
εν οιωδήποτε τόπω.
Και ει δι’ ονύχων ανθρώπων, ζώων, πτηνών, ερπετών, (ζώντων
ή τεθνεώντων), ή δια χώματος τεθνεώντων εγένοντο και ει δια
πασάλου ή καρδίου, ή βελόνης διεπεράσθησαν, λύσον εν τη ώρα
ταύτη. Κύριε, διά παντός, τη κραταιά δυνάμει Σου.
Συ Κύριε, ο Θεός ημών, ο γινώσκων τους τόπους, τους τρόπους
και τους ανθρώπους, διάλυσον και διάρρηξον και αφάνισον τα
της μαγείας έργα, ένθα κείνται, τον δε δούλον Σου (όνομα
πασχόντος) διαφύλαξον συν παντί τω οίκω αυτού.
Συντριβήτωσαν υπό την σημείωσιν του Τιμίου και Ζωοποιού
Σταυρού πάσαι αι εναντίαι δυνάμεις (τρις).
Αναχωρήτωσαν και διαλυθήτωσαν δια παντός πάντα τα της
μαγείας, μαγγανίας και βασκανίας έργα, εκ του δούλου του
Θεού (…). Ναι Κύριε, δεομένου Σου, επάκουσον μου και
ελευθέρωσον τον δούλον Σου και τον οίκον αυτού από
συμπτώματος και δαιμονίου μεσυμβρινού, από πάσης ασθενείας
αναθέματος, οργής, κατάρας, συσπραγίας, καταλαλιάς, φθόνου,
βασκανίας, αμελείας, νωθρότητος, λαιμαργίας, αδυναμίας,
βλακείας, αφροσύνης, υπερηφάνειας, ασπλαχνίας, αδικίας,
αλαζονείας και πάσης πλάνης και απάτης, δια το Όνομα Σου το
Άγιον και δεδοξασμένον εις τους αιώνας. Αμήν.
ΕΥΧΗ Β
Του Κυρίου δεηθώμεν
Εξορκίζω υμάς, δαιμόνια πονηρά, δια του Πατρός και του Υιού
και του Αγίου Πνεύματος, και διά πασών των αγγελικών και
θείων δυνάμεων των τω Θεώ υπηρετουσών και των Αγίων
Αυτού μαθητών και Αποστόλων του έχειν δύναμιν και εξουσίαν
επί του πλάσματος του Θεού (το όνομα του πασχόντος) ή του
οίκου αυτού. Φυγαδευθήτε, άθλιοι και πονηροί, εντεύθεν.
Εκλείπειν υμάς, ποιήσαι, Κύριος ως εκλείπει καπνός από
προσώπου πυρός, και μη έχειν εξουσίαν πόνους και φόβους
επιφέρειν, ζημιάν ή κακόν τι έτερον εν τω σώματι και ταις
σαρξίν και τοις μέλεσι τούτου του πλάσματος του Θεού (όνομα
πασχόντος), ή του οίκου αυτού διά του Κυρίου ημών Ιησού
Χριστού, του ελευσομένου κρίναι ζώντας και νεκρούς.
ΕΥΧΗ Γ
Του Κυρίου δεηθώμεν
Κύριε ο Θεός ημών ο παντοκράτωρ και παντοδύναμος, ο
ποιητής του ουρανού και της γης και κτίστης πάντων,
συγγνώμην παράσχου μοι και τω δούλω Σου τούτω, εις όσο Σοι
ημάρτομεν, ως άνθρωποι. Ναι ο Θεός του Αβραάμ, Ισαάκ και
Ιακώβ, ο Θεός των Αγγέλων Μιχαήλ, Γαβριήλ και Ραφαήλ,
Χερουβίμ, Σεραφείμ, Εξουσιών, Δυνάμεων και πάντων των
Προφητών, Πατριαρχών, Μαρτύρων, Ομολογητών, φύλαξον τον
δούλο Σου (όνομα πασχόντος) του μη αδικήσαι αυτόν ή βλάψαι
τι κακόν ή μαντικόν ή τον αρχαίκακον διάβολον
και τους υπουργούντας αυτώ, ή κακόν άνθρωπον, ή γυναίκα, εν
νυκτί και ημέρα, εν γη, εν θαλάσση, εν οδώ, ή περιπάτω, εν
σπηλαίω, εν οίκω, εν χώρα, εν χωρίω, εν αγρω και εν οιωδήποτε
τινί τόπω, εν οράσει ή εν ακοή, πίνοντα, τρώγοντα,
αναγινώσκοντα, καθεύδοντα, αγρυπνούντα, εργαζόμενον, εν
γέλωτι, εν οφθαλμοίς, εν νώτω, εν μικτήρσιν, εν στόμασι εν
φάρυγγι, εν οδούσι, εν γλώσση, εν στήθεσι, εν χερσί, εν
βραχίονι, εν δακτύλοις, εν κοιλία, και υπογαστρίοις, εν ύπατος
και εντοσθίοις πάσιν, εν χολή και αίματι, εν σαρκί και δερματίδι
και πάσι τοις μέλεσι του ανθρώπου τούτου, ένδοθεν και έξοθεν,
από ποδών εώς κεφαλής. Ναι Παντοκράτορ Κύριε, ελευθέρωσον
τον δούλον Σου (όνομα πασχόντος), από πάσης μαγείας,
μαντείας, δεσμού και παντός κακού.
Και ώς ηλευθέρωσας τον Αδάμ εξ, Άδου, τον μακάριον Πέτρον
εκ της φυλακής, τον Παύλον, το σκεύος, της εκλογής, εκ των
δεσμών, δια του Αγίου Πνεύματος, τον παραλυτικόν εκ του
κρεββάτου, τον Λάζαρον εκ του τάφου, τον Ισραηλιτικόν λαόν
εκ της θαλάσσης, τον Ιωνάν εκ της κοιλίας του κήτους, τον
Λώτ εκ Σοδόμων, τους τρείς παίδας εκ της καμίνου του πυρός,
τον Δανιήλ εκ των λεόντων, Νώε εκ του κατακλυσμού, Μαρίαν
την Μαγδαληνήν εκ των επτά ακαθάρτων πνευμάτων, ούτως
Δέσποτα ελευθέρωσον και τον δούλον Σου (όνομα πάσχοντος)
εκ του δεσμού πάσης μαγείας, μαντείας, φαρμακείας και εκ
πάσης πονηράς επιβουλής των εχθρών ημών, ορατών τε και
αοράτων και μη εχέτωσαν δύναμιν, μηδέ εξουσίαν επηρεάζειν.
Και η ειρήνη του Μονογενού Σου Υιού έστω μετ’ αυτού. Αμήν.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Εκ του κατά Ματθαίον
(΄θ 32-34, ί 1-2,5-9)
Τω καιρώ εκείνω προσήνεγκον τω Ιησού άνθρωπον κωφόν
δαιμονιζόμενον και εκβληθέντος του δαιμονίου ελάλησεν ο
κωφός και εθαύμασαν οι όχλοι λέγοντες, οτι ουδέποτε εφάνη
ούτως εν τω Ισραήλ. Οι δε Φαρισαίοι έλεγον, εν τω αρχόντι των
δαιμόνων εκβάλλει τα δαιμόνια. Και προσεκαλεσάμενος τους
δώδεκα μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτοίς εξουσίαν κατά
πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν, αυτά και θεραπεύειν
πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν. Τούτους τους δώδεκα
απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτοίς λέγων: εις οδόν εθνών
μη απέλθητε και εις πόλιν Σαμαρειτών μη εισέλθητε,
πορεύεσθε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλότα οίκου
Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες, οτι ήγγικεν η
Βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς
καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε. Δωρεάν
ελάβατε, δωρεάν δότε.
ΕΥΧΗ Δ
Του Κυρίου δεηθώμεν.
Κύριε των δυνάμεων και πάσης κτίσεως Δημιουργέ, πρόσδεξαι
τας δεήσεις, ας προσήξαμέν Δοι δια τον δούλον Σου (όνομα
πάσχοντος) και δίωξον τους εχθρούς ημών τους αοράτους και
πάντας τους εν αυτώ υπουργούντας και πάσαν αυτών
πανουργίαν, αλαζονείαν και πονηράν ασθένειαν του μηδέποτε
έχειν δύναμιν ή εξουσίαν κατ’ αυτού, του καταδυναστεύειν
αυτόν. Επί Σοι γαρ, Κύριε, ήλπιζεν αυτός τε και ημείς και μη
καταισχυνθείημεν εις τον αιώνα, αλλ’ εν τη δικαιοσύνη Σου και
τη δυνάμει Σου, ελευθέρωσον τούτον, πρεσβείας και ικεσίας της
Υπερενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου
Μαρίας και πάντων των Αγίων. Αμήν.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Εκ του κατά Ματθαίον
(ιζ 14-21)
Τω καιρώ εκείνω άνθρωπος τις προσήλθε τω Ιησού γονυπετών
αυτώ και λέγων: Κύριε, ελέησον μου τον υιόν, οτι σεληνιάζεται
και κακώς πάσχει, πολλάκις γαρ πίπτει εις το πυρ και πολλάκις
εις το ύδωρ. Και προσήνεγκα αυτόν τοις μαθηταίς Σου και ουκ
ηδυνήθησαν αυτόν θεραπεύσαι. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, ω
γενεά άπιστος και διεστραμμένη. Εώς πότε έσομαι μεθ’ ημών;
εως πότε ανέξομαι υμών; φέρετε μοι αυτόν ώδε και επετίμησεν
αυτώ ο Ιησούς και εξήλθεν απ’ αυτού το δαιμόνιον και
εθεραπεύθη ο παις από της ώρας εκείνης. Τότε προσελθόντες οι
μαθηταί τω Ιησού κατ’ ιδίαν είπον: διατί υμείς ουκ ηδυνήθημεν
εκβάλειν αυτό; Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς: διά την απιστία υμών.
Αμήν λέγω υμίν, εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, έρειτε
τω όρει τούτω μετάβηθι εντεύθεν εκεί, και μεταβήσεται και
ουδέν αδυνατήσει υμίν. Τούτο δε το γένος ουκ εκπορεύεται, ει
μη εν προσευχή και νηστεία.
ΕΥΧΗ Ε
Γρηγορίου του Δεκαπολίτου
Του Κυρίου δεηθώμεν.
Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτωρ, ο διοικών και κυβερνών
την πάσαν κτίσιν και φυλάσσων τας ψυχάς και τα σώματα των
ανθρώπων από του νοητού και δολίου δράκοντας και
αποστείλας τον Μονογενή Σου Υιόν, Υπεράγιε, διά την ημετέραν
σωτηρίαν, γεννηθέντα εκ της Αειπαρθένου Μαρίας, Αυτός
Πανάγαθε Βασιλεύ, αποδίωξον παν πονηρόν και ακάθαρτον και
εβδελυγμένον πνεύμα και πάσαν μαγείαν, φαρμακείαν, μαντείαν
και πάσαν ασέβειαν και πονηράν ασθένειαν από του δούλου Σου
(όνομα πάσχοντος) και παν πνεύμα επιβουλεύον και αδικούν
αυτό. Εξαλειφθήτω δε πάσα πονηρία και ακαθαρσία αυτού.
Ορκίζω σε εις τον ορατόν και Υψιλότατον Θρόνον του
Παντοκράτορος Θεού, παν ακάθαρτον και πονηρόν, ερχόμενον
και εμφωνεύον και αδικούν αυτόν. Ορκίζω σε εις τον
ανεξιχνίαστον και ακατάληπτον Θεόν, Ον τρέμουσιν οι
Ουρανοί και η γη και η θάλασσα και δοξολογούσιν οι άγιοι,
Φεύγε ανεμόπους και άνομε, φεύγε ανεμόφορε και ανεμόστροφε,
φεύγε δαιμόνιον το εγείραν την δεξιάν επί την αριστεράν, φεύγε
ο χαλεπός δαίμων, ο απτόμενος των καρδιών των ανθρώπων, ο
ερχόμενος εις τα οστά και εις τους οφθαλμούς αυτών, ο
δαμάζων τα σώματα των ανθρώπων και την σάρκα αυτών, ο
απτόμενος των νεύρων και των αρτηρίων αυτών, φεύγε από
τον δούλον του Θεού (όνομα πασχόντος) και αναχώρησον από
του πλάσματος του Χριστού του Θεού ημών. Ορκίζω σε και
αυθίς εις τον επουράνιον Θεόν και Βασιλέα πάντων των
ποιημάτων Αυτού και κτισμάτων, και μη εμμείνης, πονηρέ και
μιαρέ δαίμων εις τον δούλον του Θεού (όνομα πασχόντος) και
μη ψυχήν και καρδίαν κρατήσης, μη άψη συ εις ήπαρ ή εις
πνεύμονα ή εις νεφρούς, μηδέ οστά αυτού διασείσης, μη σάρκα
παραλύσης, μη δακτύλους ή αστραγάλους, ή κνήμας, ή μηρούς,
ή πήχεις, ή ώτα, ή εγκέφαλον αυτού ή οφθαλμούς, μηδέ
έτερον εκ των μελών του σώματος αυτού αδικήσης ή
υπογάστριον βαρύνης, μή ενδυθής την τάξιντων στοιχείων και
διαφθείρης την τάξιν αυτού. Αλλ’ έξελθε συν πάση πονηρά
ασθενεία, και αναχώρησον από του δούλου του Θεού (όνομα
πασχόντος) δια τους αφορκισμούς και εξορκισμούς, ους επιτιμά
σοι Κύριος ο Θεός, ο Μέγας τη βουλή και αινετός τοις έργοις.
Φεύγε παν κακόν και ακάθαρτον πνεύμα, και αναχώρησον από
του δούλου του Θεού (όνομα πασχόντος) εν ονόματι του Πατρός
και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος
νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Εκ του κατά Ματθαίον
(έ 23-25)
Τω καιρώ εκείνω περιήγεν ο Ιησούς όλην την Γαλλιλαίαν,
διδάσκων εν ταις συναγωγαίς και κηρύσσων το Ευαγγέλιον της
Βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν εν
τω λαώ. Και απήλθεν η ακοή Αυτού εις όλην την Συρίαν και
προσήνεγκαν Αυτώ πάντας τους κακώς έχοντας ποικίλαις
νόσοις και βασάνοις συνεχομένους και δαιμονιζομένους και
παραλυτικούς και εθεράπευσεν αυτούς.
ΕΥΧΗ ΣΤ
Γρηγορίου του Δεκαπολίτου
Του Κυρίου δεηθώμεν.
Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε το Πνεύμα της Αληθείας, ο
πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των
αγαθών, και ζωής χορηγός, ο ποιητής των άνω και των κάτω
και πάντων των όντων εμφανών και αφανών ο δους εξουσίαν
και δύμαμιν τοις Σοις μαθηταίς και Αποστόλοις, θεραπεύειν
πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν επειγενομένην τοις
ανθρώποις, επάκουσον και εμού του αμαρτωλού εν τη ώρα
ταύτη και δίωξον και εξάλειψον εκ του δούλου Σου (όνομα
πασχόντος) παν πονηρόν και ακάθαρτον και πάσαν πονηράν
ασθένειαν και επιβουλήν του αντικειμένου δι’ ευχών και
δεήσεων των αγίων Σου ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου, Μάρκου και Λουκά, Φιλίππου και Ματθαίου,
Ιωάννου και Θωμά, Ανδρέου και Ιακώβου και πάντων των Αγίων
Αποστόλων και των εβδομήκοντα των καταβαλόντων τον
άρχοντα του αιώνος τούτου, τουτέστι τον διάβολον, όπως
δραπετεύση και εκκρύβη εις τόπον ητοιμασμένον αυτώ και πάσι
της μετ’ αυτού και ουδέν της αδικίας αυτού αδικήσει τον
δούλον Σου τούτον. Επακούσατε ουν, Άγιοι Απόστολοι,
εμού του δεομέμου εν τη ώρα ταύτη και περιφυλάξατε τον
δούλον υμών (όνομα πασχόντος) από πάσης επηρείας
δαιμονικής, διά του ονόματος του Πατρός και του Υιού και του
Αγίου Πνεύματος.
Είτα το Απολυτίκιον του Αγίου Κυπριανού
Ήχος δ.
Και τρόπων μέτοχος, και θρόνων διάδοχος των Αποστόλων
γενόμενος, την πράξιν εύρες θεόπνευστε εις θεωρίας επίβασιν,
διά τούτο τον λόγον της αληθείας ορθοτομών, και τη πίστει
ενήθλησας μέχρις αίματος, ιερομάρτυς Κυπριανέ, πρέσβευε
Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών.
Και το Κοντάκιον
Ήχος ά. Χορός αγγελικός.
Εκ τέχνης μαγικής, επιστρέψας θεόφρον, προς γνώσιν θεϊκήν,
ανεδείχθης τω κόσμω ακέστωρ σοφώτατος, τας ιάσεις
δωρούμενος, τοις τιμώσι σε, Κυπριανέ συν Ιουστίνη μεθ’ ης
πρέσβευε τω φιλανθρώπω Δεσπότη σωθήναι τους δούλους σου.
Αναστήτω ο Θεός και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού και
φευγέτωσαν από προσώπου Αυτού οι μισούντες Αυτόν.
Ως εκλείπει καπνός εκλειπέντωσαν, ως τήκεται κήρος από
προσώπου πυρός.
Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι
δίκαιοι ευφρανθήτωσαν.
ΑΠΟΛΥΣΙΣ
Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα Σοι.
Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείαις της Παναχράντου
Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, δυνάμει
του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των τιμίων
επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, του τιμίου ενδόξου
Πραφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των αγίων
ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων, των εν Αγίοις Πατέρων
και οικουμενικών μεγάλων διδασκάλων και ιεραρχών, Βασιλείου
του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του
Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλλου, Ιωάννου του
Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρείας, Νικολάου του εν
Μύροις, Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος των
θαυματουργών, του αγίου Αποστόλου Πρωτομάρτυρος και
αρχιδιακόνου Στεφάνου, των οσίων, και θεοφόρων Πατέρων
ημών Αντωνίου, Ευθυμίου, Σάββα του ηγιασμένου, Θοδοσίου
του Κοινοβιάρχου, Ονουφρίου, Αρσενίου, Γερασίμου του νέου
ασκητού και πάντων των οσίων, των αγίων και ιαματικών
Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, Κύρου και Ιωάννου,
Παντελεήμονος και Ερμολάου, Σαμψών και Διομήδους, Μωκίου
και Ανικήτου, Θαλλαίου και Τρύφωνος και Παγκρατίου του
αρχιεπισκόπου, των αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων
των οσίων και θεοφόρων Πατέρων ημών, των αγίων ενδόξων
μεγάλων μαρτύρων Γεωργίου του Τραπαιοφόρου,
Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδώρου Τήρωνος και
στρατηλάτου, Μηνά του θαυματουργού και ιερομάρτυρος
Χαραλάμπους, των Αγίων δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και
Άννης, του Αγίου ιερομάρτυρος Κυπριανού, Κοσμά του Αιτωλού,
και νεομάρτυρος Ιακώβου και πάντων των Αγίων ελεήσαι και
σώσαι ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
Δι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός
ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
ΑΜΗΝ.