Αν δείτε σε όνειρο ξαντό, σημαίνει ότι θα ζητηθεί η βοήθειά σας υπέρ αν­θρώπων αναξιοπαθούντων, και πρέπει να την πα­ράσχετε∙ αν, όμως, δείτε ότι το κατασκευάζετε, ση­μαίνει ότι εσείς θα ζητήσετε τη βοήθεια των φί­λων σας, αλλά δυστυχώς δε θα τη βρείτε. Αν με­ταχειρίζεστε ξαντό για τις δικές σας πληγές, να πε­ριμένετε ότι θα έρθει ημέρα ανακούφισης και για σας· αν δείτε πως το χρησιμοποιείτε για να περι­ποιηθείτε τις πληγές άλλου, σημαίνει ότι θα έρθετε εσείς σε βοήθεια αυτού του άλλου.