Αν ονειρευτείτε ότι βλέπετε από μακριά ψηλό βράχο ή ότι βρίσκεστε στη βάση του, θα προ­κύψουν μεγάλα εμπόδια, τα οποία θα καθυστε­ρήσουν την επιτυχία σας∙ αν όμως δείτε ότι βρί­σκεστε στην κορυφή του βράχου, το όνειρο ση­μαίνει ότι, παρά τα μεγάλα εμπόδια, θα πετύχετε το στόχο σας. Αν δείτε ότι πέφτετε από βράχο, να περιμένετε ότι θα πληγεί η υπόληψή σας, συγ­χρόνως θα υποστείτε και ζημιά υλική· αν πρόκει­ται για γυναίκα, το όνειρο αυτό σημαίνει ότι θα δοκιμάσει μεγάλες οικογενειακές στενοχώριες, ίσως μάλιστα χάσει και στενό της συγγενή· αν πρό­κειται για κόρη, κακό γάμο θα κάνει. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι βράχος πέφτει στη θάλασσα, το όνειρο σημαίνει ότι τα σοβαρά εμπόδια που λει­τουργούν ως τροχοπέδη για την πρόοδό σας θα πα­ραμεριστούν. Βράχοι πολλοί, τέλος, σημαίνουν σταθερότητα.