Αν στον ύπνο σας δείτε ωραίο και κα­τάφυτο βουνό, το όνειρο αποτελεί προάγγελο ελ­πιδοφόρου μέλλοντος· αν είναι φαλακρό και από­τομο, προαναγγέλλονται δυσχέρειες και εμπόδια∙ αν το δείτε χιονισμένο, και μάλιστα σε εποχή θέ­ρους, σημαίνει ότι θα εμφανιστούν προβλήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, ακόμη και με διάσταση πολιτική, θα σημειωθούν δε εις βάρος σας ζημιές· για τις γυναίκες, το όνειρο αυτό σημαίνει κακό γάμο. Αν δείτε ότι ανεβαίνετε σε βουνό, πρόοδο θα σημειώσετε και αξιώματα μεγάλα θα αποκτή­σετε∙ αν δείτε ότι το ανεβαίνετε, δεν κατορθώ­νετε όμως να φτάσετε στην κορυφή του, θα ξενι­τευτείτε, αλλά χωρίς όφελος. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κατεβαίνετε το βουνό, θα αποτύχετε στη διαχείριση των επιχειρήσεών σας και θα αντιμε­τωπίσετε τον πόλεμο των εχθρών σας. Αν δείτε ότι κατρακυλάτε από βουνό, το όνειρο σημαίνει ότι θα γίνετε θύμα εχθρού σας∙ αν, όμως, δείτε ότι ρίχνετε άλλον από ψηλά, θα νικήσετε τους εχθρούς σας, εκείνοι θα σας φοβηθούν.