Είναι καλό ονειρικό σύμβολο. Αν δείτε βοσκό ή βοσκοπούλα να βόσκουν κοπάδια με ζώα σημαίνει πως γρήγορα θα γνωρίσετε τον άνθρωπο της ζωής σας. Προμηνύεται επίσης γρήγορα γάμος, ήρεμη και ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή. Στην υγεία σας προβλέπεται καλή εκτός και να ονειρευτείτε κοπάδια καχεκτικά, βρώμικα και βοσκούς τεμπέληδες ή κακόμοιρους, οπότε προβλέπετε αρρώστια. Στην εργασία σας αν εσείς είστε βοσκός προμηνύει πολλά και καλά κέρδη από επαγγελματική δραστηριότητα. Αν δείτε βοσκό, δύστροπο και ακοινώνητο θα συναντήσετε δυσκολίες αλλά θα τα καταφέρετε. Γενικά, αυτό το όνειρο είναι ευχάριστο. Αν ονειρευτείτε ότι εί­στε βοσκός, θα έχετε άφθονα κέρδη από τις επι­χειρήσεις σας· αν δείτε κάποιον άλλο ως βοσκό, κάποια κληρονομιά θα σας έρθει, και μάλιστα διό­λου ευκαταφρόνητη. Πάντως, το όνειρο αυτό ση­μαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίζετε με σοβαρό­τητα τις υποθέσεις σας.