Γενικά, το όνειρο αυτό είναι δυσάρε­στο. Αν λοιπόν δείτε στον ύπνο σας ότι είναι και­ρός άσχημος και έρχεται καταιγίδα, σημαίνει απο­τυχία των επιχειρηματικών σας σχεδιασμών, κα­ταστροφή των ελπίδων σας, ζημιές ηθικές και υλι­κές και προπάντων ασθένειες – περαστικές όμως. Θύελλα με βροντές και αστραπές σημαίνει και κα­τακραυγή εκ μέρους του κόσμου. Αυτοί που σκο­πεύουν να ταξιδέψουν και βλέπουν όνειρα με θύελλα ας αναβάλουν το ταξίδι τους· αυτοί που είναι στον πόλεμο και βλέπουν όνειρα με θύελλα, αν μάλιστα είναι και ανώτεροι στρατιωτικοί, ας γνωρίζουν ότι θα χαθεί γι’ αυτούς ο πόλεμος. Άν­θρωποι μνηστευμένοι, που είναι μάλιστα έτοιμοι να γιορτάσουν τους γάμους τους, ας τους αναβάλουν για λίγες μέρες. Το ευτύχημα μ’ αυτό το όνειρο είναι ότι όλες οι ατυχίες τις οποίες προμηνύει εί­ναι περαστικές. Για τους ασθενείς, η θύελλα προ­μηνύει κρίση της ασθένειας τους, η οποία όμως θα επιταχύνει την ανάρρωση τους· για τους κα­τάδικους απαλλαγή από τις φυλακές· για τους ηλι­κιωμένους σημαίνει οικογενειακά προβλήματα τα οποία όμως θα λυθούν.