Αν δείτε όνειρο με θερμόμετρο, σημαίνει απλώς ότι οι εχθροί σας, οι οποίοι βλέ­πουν την πρόοδο που κάνετε, σας συκοφαντούν για να αμαυρώσουν τη φήμη σας, δε θα το κα­τορθώσουν όμως. Για τις γυναίκες το όνειρο ση­μαίνει καλή και επαινετή διαγωγή, επιπλέον ση­μαίνει ότι αν κάποια δει αυτό το όνειρο θα υπε­ρισχύσει των αντιζήλων τους.