Αν ονειρευτείτε ότι μπαίνετε σε θά­λαμο που δεν είναι δικός σας, θα λάβετε προα­γωγή, και η επίδοσή σας στην εργασία σας θα εί­ναι σπουδαία, οπότε δεν αποκλείεται να καταλά­βετε και κάποια πολύ υψηλή θέση. Αν ο θάλαμος στον οποίο μπαίνετε είναι αρκετά μεγάλος και επι­πλωμένος με ιδιαίτερη καλαισθησία, το όνειρο είναι καλό, προαναγγέλλει δε ευτυχία και μετα­βολή της τύχης· αν στο όνειρό σας δείτε ότι μπαί­νετε σε θάλαμο μικρό και φτωχό, πολλές ατυχίες θα συναντήσετε∙ αν ο θάλαμος είναι σκοτεινός, στενοχώριες και βάσανα θα σας βρουν.

Αν μπαί­νετε σε θάλαμο κατάδικου, παράπονα θα ακού­σετε από γνωστό σας πρόσωπο και θα λυπηθείτε πολύ. Αν μπαίνετε σε θάλαμο ασθενούς, αν μεν αυτός είναι συγγενής σας ή γνωστός σας, θάνα­τος άλλου συγγενούς ή γνωστού σας προαναγ­γέλλεται· αν ο ασθενής σάς είναι εντελώς άγνω­στος, θα πληροφορηθείτε το θάνατο φίλου σας, ο οποίος πολύ θα σας λυπήσει. Αν στο όνειρό σας δείτε ότι κάνετε κάποια επέκταση στο σπίτι σας, το όνειρο σημαίνει προσεχή γάμο. Αν δείτε το σπίτι σας να καίγεται από πυρκαγιά, στέρηση προ­σφιλούς σας προσώπου σημαίνει· αν όμως ονει­ρευτείτε ότι γκρεμίζεται, η στέρηση αυτή θα εί­ναι προσωρινή, και το ξενιτεμένο πρόσωπο θα επι­στρέψει σύντομα.

Αν ονειρευτείτε ότι επισκευάζετε θάλαμο στο σπίτι σας, νέο συγγενή θα αποκτήσετε, στη βοήθεια μάλιστα του οποίου μπορείτε να ελ­πίζετε. Αν επισκευάζετε ξένο θάλαμο, το όνειρο σημαίνει ότι θα σας ζητηθεί βοήθεια οικονομική την οποία δε θα μπορέσετε να αρνηθείτε. Θάλα­μος εορτάσιμα στολισμένος προαναγγέλλει οικο­γενειακό ατύχημα∙ αντιθέτως, αν είναι διακοσμη­μένος πένθιμα, προαναγγέλλει χαρά, γάμο ή αρ­ραβώνα, γενικά διασκέδαση, ιδίως αν αυτός που το βλέπει είναι νέος και ανύπαντρος.