Πάντοτε το όνειρο αυτό σημαίνει φροντίδες και ενοχλήσεις μεγάλες, εμπόδια διά­φορα στις υποθέσεις σας, τα οποία όμως θα κα­τορθώσετε να υπερνικήσετε. Έτσι, αν δείτε ότι στο τελωνείο μπαίνετε απλώς χωρίς να έχετε πράγ­ματα να εκτελωνίσετε, θα εμπλακείτε σε υπόθεση ξένη και θα βάλετε φροντίδες άλλων στο κεφάλι σας· αν είστε υπάλληλος του τελωνείου, το όνειρο σημαίνει ότι θα κάνετε κάτι εξαιτίας του οποίου θα γίνετε μισητός στον κόσμο, θα γευτείτε δε το μίσος και την περιφρόνηση και από τους ίδιους σας τους φίλους.