Η σημασία του ονείρου εξαρτάται από το βαθμό της συγγένειας που έχετε με αυ­τούς που θα δείτε στον ύπνο σας. Και αν αυτοί είναι οι κοντινοί συγγενείς σας, το όνειρο σημαί­νει πάντοτε αγάπη, τρυφερότητα και γενικά συ­μπάθεια∙ αν είναι μακρινοί, σημαίνει ότι πολύς κό­σμος ενδιαφέρεται για σας· αν είναι συγγενείς εξ αγχιστείας, είναι σημάδι ότι κάποιος δικός σας άνθρωπος υποβλέπει την περιουσία σας και υπο­σκάπτει τη θέση σας δολίως. Συγγενείς γυναίκες αν δείτε, μπορεί να σημαίνει απάτη, αλλά σημαί­νει ακόμη και πολλή αφοσίωση.