Αν δείτε στον ύπνο σας ότι με­ταξύ δύο προσώπων που φιλονικούν, ή που για κά­ποιο λόγο δεν τα βρίσκουν, επέρχεται συμβιβα­σμός, το όνειρο είναι μάλλον δυσάρεστο: σημαίνει ότι αληθινός πόλεμος θα ανάψει μεταξύ τους. Αν δείτε ότι επέρχεται συμβιβασμός μεταξύ αντρό­γυνου διαλυμένου, εξάπαντος θα διαλυθεί κάποιος γάμος για τον οποίο εσείς πολύ ενδιαφέρεστε∙

Αν δείτε ότι ο συμβιβασμός επέρχεται μεταξύ του προσώπου σας και των δανειστών σας, καλό εί­ναι να γνωρίζετε ότι θα εκδηλωθεί μεγάλη εκ μέ­ρους τους καταδίωξη, ίσως μάλιστα φυλακιστείτε∙ αν ο συμβιβασμός επέρχεται μεταξύ υμών και εκείνων που σας χρωστούν, το όνειρο σημαίνει ότι θα χάσετε πολλά χρήματα και θα έχετε απώλειες σημαντικές∙ αν δείτε ότι μεταξύ ψυχραμένων ερα­στών πετυχαίνεται κάποιος συμβιβασμός, το όνει­ρο είναι σημάδι ότι θα διαλυθεί για πάντα η ερω­τική τους σχέση.