Αν δείτε σε όνειρο ότι μπαίνετε σε στά­βλο, σημαίνει ότι θα φιλοξενηθείτε καλά και θα μείνετε ενθουσιασμένος· αν ο στάβλος είναι δι­κός σας, το όνειρο σημαίνει ότι θα σας γίνουν πε­ριποιήσεις από συγγενικό σπίτι στο οποίο φοβό­σασταν να πάτε, φοβούμενος μήπως δε γίνετε δε­κτός∙ αν στο όνειρο δείτε ότι τρώτε μέσα σε στά­βλο, σημαίνει μεγάλη αγαθότητα καρδιάς, κάτι που θα σας εξασφαλίσει την υπόληψη και την αγάπη του κόσμου. Αν δείτε ότι χτίζετε στάβλο στο σπίτι σας, μεγάλη χαρά σημαίνει το όνειρο, η οποία δικαιολογείται από την καλή πορεία των επαγγελματικών δραστηριοτήτων σας, ακόμη και των πιο δύσκολων, και εκείνων των οποίων την επιτυχία θεωρούσατε όχι δεδομένη.