Αν δείτε στον ύπνο σας πολλά σανί­δια, και τα κοιτάζετε απλώς χωρίς να τα αγγί­ζετε, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει απαλλαγή από λύπες και ευόδωση όλων των υποθέσεων, τα­κτοποίηση δε των οικονομικών αναγκών αν δείτε ένα μόνο σανίδι, σημαίνει ότι θα έχετε καλή εί­δηση από τους δανειστές σας, γι’ αυτό πρέπει να φροντίσετε να μην τους εξαγριώσετε. Αν ονει­ρευτείτε ότι κόβετε σανίδια για να τα μεταχειρι­στείτε, το όνειρο είναι κακό, σημαίνει δε ότι η ζωή προσφιλούς σας φίλου ή καλού συγγενή θα διατρέξει κίνδυνο∙ αν σε άλλου σπίτι δείτε να κό­βουν σανίδια, θα του συμβεί δυσάρεστη περιπέ­τεια.

Το όνειρο αυτό είναι καλό για τους ασθε­νείς και σημαίνει ότι γλίτωσαν παρά τρίχα το θά­νατο. Σανίδια που καίγονται μέσα στο σπίτι σας προμηνύουν ότι εσείς προσωπικά θα αντιμετωπί­σετε μεγάλο κίνδυνο. Αν ονειρευτείτε ότι που­λάτε σανίδια, ζημιά σοβαρή θα έχετε στις επιχει­ρήσεις σας∙ αν δείτε ότι τα αγοράζετε, κάποια δου­λειά θα σας βγει σε καλό. Αν γυναίκα παντρε­μένη δει στον ύπνο της σανίδια, σημαίνει ότι θα τα χαλάσει προσωρινά με το σύζυγο της, αιτία δε θα είναι αυτή∙ επίσης, διακοπή σχέσεων σημαί­νει και για τις νέες, πάντοτε όμως παροδική και ανώδυνη. Αν στον ύπνο σας δείτε σανίδια να επι­πλέουν στη θάλασσα, το όνειρο σημαίνει ότι μέσα στις μεγάλες σας στενοχώριες θα ανακαλύψετε κά­ποια ελπίδα σωτηρίας, τελικά όμως θα σωθείτε.