Αν δείτε στον ύπνο σας ότι φοράτε σανδάλια παλιά, το όνειρο είναι κακό και σημαί­νει ότι έχετε ακόμη να αντιμετωπίσετε μεγάλη φτώχια∙ αν είναι βρεγμένα και σκονισμένα, ση­μαίνει ότι τη φτώχια θα ακολουθήσει και περι­φρόνηση. Σχισμένα υποδήματα σημαίνουν ότι κά­ποια ατιμία σας θα αποκαλυφθεί ή κάποια άδικη πράξη άλλου θα αποδίδεται σ’ εσάς, ενώ δε θα έπρεπε∙ αν είναι γεμάτα λάσπη, θα εισπράξετε την περιφρόνηση των ανθρώπων για τους οποίους θυ­σιαστήκατε. Καινούρια υποδήματα αν δείτε σε όνειρο πως φοράτε, για μεν τους άντρες σημαίνουν ότι θα τύχουν τιμής και εκτίμησης, για δε τις γυ­ναίκες ότι θα απολαμβάνουν υγεία και θα χαίρο­νται που θα τις θαυμάζουν.

Υποδήματα κομψά και πολυτελή αν δείτε σε όνειρο, θα έχετε κέρδη και μεγάλη τύχη στις επιχειρήσεις σας. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι τα υποδήματά σας πιέζουν τα πόδια σας, μεγάλες στενοχώριες ηθικής τάξεως θα δο­κιμάσετε και θα υποστείτε καταδιώξεις από τους εχθρούς σας. Αν δείτε ότι μόνος σας κατασκευά­ζετε τα υποδήματα σας, για μεν τους πλούσιους το όνειρο σημαίνει ταπείνωση και εξευτελισμό, το αντίθετο όμως για τους φτωχούς, κέρδη και υπό­ληψη. Αν δείτε ότι πουλάτε καινούρια υποδήματα, το όνειρο σημαίνει ότι θα σας έλθουν δεξιά οι υπο­θέσεις των οποίων η εξέλιξη σας προβληματίζει∙ αν όμως πουλάτε παλιά υποδήματα, το όνειρο ση­μαίνει ότι θα σας κυνηγήσουν, αλλά δεν πρέπει να ρίχνετε ευθύνες στους ανθρώπους∙ αν δείτε ότι μπαλώνετε υποδήματα, στενοχώριες πολλές και παντός είδους θα δοκιμάσετε.