Είναι όνειρο με διάφορες σημασίες. Αν δείτε όμορφα και γελαστά πρόσωπα, να περιμένετε ευχάριστα γεγονότα. Το αντίθετο όμως σημαίνει αν τα πρόσωπα είναι θλιμμένα, προσέξτε! Αν ονειρευτείτε το αγαπημένο σας πρόσωπο μεταμορφωμένο να περιμένετε μια ξαφνική αλλαγή στη σχέση σας. Αν δείτε το δικό σας πρόσωπο, θα έχετε άσχημε εξελίξεις στη ζωή σας. αν δείτε θλιμμένα πρόσωπα δώστε προσοχή στην υγεία σας ασχοληθείτε μαζί της. Στην εργασία σας αν δείτε άγνωστα και ασυνήθιστα πρόσωπα δείχνει ότι είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να σας εκμεταλλευτούν, αν δείτε ότι κοιτάτε πρόσωπο σας σε κάποιον καθρέπτη, να ξέρετε ότι σας λείπει η αυτοπεποίθηση και χωρίς αυτήν δύσκολα θα πετύχετε.

Αν δείτε στον ύπνο σας πρόσωπο ιλαρό και εύθυμο, φιλίας ισχυρής ειλικρινά δείγ­ματα θα έχετε, καλό δε είναι να προσπαθήσετε να φανείτε αντάξιος αυτής∙ πρόσωπο ιλαρό ση­μαίνει ότι οι συγγενείς σάς αγαπούν και σας υπο­στηρίζουν, η υποστήριξη τους δε αυτή θα φανεί σύ­ντομα σε κάποια περίσταση, σε στιγμή που θα την έχετε πολλή ανάγκη. Πρόσωπο ραδινό υγεία και ευζωία σημαίνει, προς τούτοις δε και αφθονία αγα­θών, για τα οποία σας ζηλεύει ο κόσμος. Αν δείτε πρόσωπο ωχρό, σημαίνει ότι έχετε ακόμη να υπο­στείτε μεγάλα δεινά, και καλό είναι να προσπα­θήσετε να συγκεντρώσετε όλο το θάρρος σας για να τα αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά∙ πρόσωπο μελαγχολικό προμηνύει μεγάλη στέρηση των ανα­γκαίων, γενικά δε οικονομικές περιπέτειες σοβα­ρές για τους άντρες, για δε τις γυναίκες έρωτα ατυχή, από τον οποίο δε θα κατορθώσουν να ξε­μπλέξουν εύκολα∙ πρόσωπο ωραίο, αν μεν πρό­κειται για πρόσωπο άντρα, σημαίνει γι’ αυτόν που το βλέπει γενναιότητα μεγάλη και ειλικρίνεια της καρδιάς, εξαιτίας της οποίας και εσείς θα ωφε­ληθείτε∙

Πρόσωπο ωραίας γυναίκας είναι σημάδι απολαύσεων και ηδονών, ως συνέπεια όμως αυτών θα επακολουθήσει ανέχεια ίσως και ασθένεια, επώδυνη πλην όμως παροδική∙ άσχημο πρόσωπο, είτε ανδρός είτε γυναικός, πάντοτε σημαίνει κα­ταστροφή, ατυχήματα αλλεπάλληλα και κατατρεγμούς των εχθρών σας, μαύρο δε πρόσωπο σημαίνει μεγάλη δυσπιστία προς το άτομο σας από τους γνω­στούς και τους συγγενείς σας, ή και τον εραστή σας ακόμη, και επομένως μη ευόδωση όλων εκείνων που σας ενδιαφέρουν. Πρόσωπο αλειμμένο με αλοιφή, λάδι ή ακαθαρσίες διάφορες, ή μπογιές, σημαίνει διπροσωπία από την οποία πρέπει πολύ να φυλάγεστε, ώστε να μην πέσετε στην παγίδα που σας στήνουν. Αν δείτε ότι ένας άντρας έχει πρό­σωπο γυναίκας, το όνειρο είναι κακό γι’ αυτόν που το βλέπει, σημαίνει δε πάντοτε φοβερές πα­ρεξηγήσεις στις οποίες θα εμπλακεί∙ αν γυναίκα δει ότι έχει αντρικό πρόσωπο, για μεν τις παντρε­μένες σημαίνει διαζύγιο, για δε τις ανύπαντρες διά­λυση κάθε αγαπητικής σχέσης.