Άδειο πιθάρι σε όνειρο σημαίνει καλή καρδιά και ανοιχτό χέρι, επομένως φτώχια και στερήσεις∙ πιθάρι γεμάτο σημαίνει, αντίθετα, σκληρότητα και κακία, αλλά και πλούτο και δύ­ναμη, πράγματα για τα οποία σας εκτιμά ο κόσμος. Πιθάρι ανεστραμμένο σημαίνει ότι σας χαρακτη­ρίζει κάποιο δυσάρεστο ελάττωμα, εξαιτίας του οποίου αφενός μεν επισύρετε την κατακραυγή της κοινωνίας, αφετέρου δε θα ρεζιλευτείτε φοβερά και θα πάθετε ό,τι δεν μπορούσατε καν να δια­νοηθείτε. Πιθάρι που καίγεται σημαίνει ότι κά­ποιος κίνδυνος απειλεί την περιουσία σας. Πολλά πιθάρια στη γραμμή γεμάτα, αντί για αγαθά και πλούτη, σημαίνουν παραδόξως μεγάλες φροντίδες και έγνοιες, χωρίς όμως και τα ανάλογα κέρδη.