Αν δείτε στον ύπνο σας ότι πέφτετε χω­ρίς να σηκώνεστε, δυστυχία μεγάλη σας απειλεί, ατιμία δε και ντροπή θα σας κηλιδώσουν αν μά­λιστα πρόκειται για γυναίκα, σημαίνει ότι θα πε­ριέλθει σε μεγάλη ηθική κατάπτωση. Αν, όμως, δείτε ότι πέφτετε μεν, αλλά σηκώνεστε εύκολα, θα περάσετε προσωρινή μόνο στενοχώρια, ίσως δε και να στραπατσαριστεί κάπως η εικόνα σας, δε θα υποστείτε όμως ανεπανόρθωτη βλάβη∙ για τις γυναίκες, το όνειρο σ’ αυτή του την εκδοχή ση­μαίνει κάποιο απλό και σύνηθες παράπτωμα, χω­ρίς σοβαρές επιπτώσεις.

Αν ονειρευτείτε ότι πέ­φτετε μέσα στη θάλασσα, η υγεία σας απειλείται από ξαφνική ασθένεια και κακοτυχία∙ αν δείτε πως πέφτετε σε νερό, και μάλιστα ακάθαρτο, θα χάσετε ένα μέρος της περιουσίας σας, και πρέ­πει να φροντίσετε να προλάβετε την ολοκληρωτική οικονομική καταστροφή. Αν δείτε να πέφτετε μέσα σε λάκκο ξερό, σημαίνει ότι θα λάβετε μεγάλη παρηγοριά για κάτι που είναι μεν ατιμωτικό, δεν είστε όμως εσείς ένοχος γι’ αυτό∙ απλώς το ανε­χτήκατε. Αν πέφτετε σε βαθύ βάραθρο, θα υπο­στείτε τρομερό διωγμό από τους εχθρούς σας∙ αν πρόκειται για γυναίκα, και μάλιστα ανύπαντρη, σημαίνει ότι θα την πολεμήσουν εχθροί και αντί­ζηλοι, και οι δικοί της ακόμη, για κακή της τύχη.