Η εξήγηση του ονείρου είναι ποικίλη, ανάλογα με την ποινή που θα δείτε να σας επι­βάλλεται. Έτσι λοιπόν, αν δείτε ότι σας επιβάλ­λεται ποινή χρηματική, σημαίνει ότι θα κερδίσετε χωρίς κόπο πολλά χρήματα, τα οποία όμως επί­σης γρήγορα και ξαφνικά θα φύγουν από τα χέ­ρια σας· αν δείτε να σας επιβάλλεται ποινή ολι­γόχρονης φυλάκισης, θα στενοχωρηθείτε κάποιος για μια υπόθεση, η έκβαση όμως της οποίας θα είναι λαμπρή και θα σας ενθουσιάσει.

Φυλάκιση πολυετής αν δείτε σε όνειρο ότι σας επιβάλλεται, σημαίνει εδραίωση της φήμης και της δύναμής σας, νίκη μεγάλη κατά των εχθρών σας, καλά λόγια και επαίνους του κόσμου, και γενικά επιβεβαίωση της αξίας σας. Όνειρο με εκτέλεση ποινής θανα­τικής, η οποία, για παράδειγμα, εκτελείται με αγ­χόνη ή με άλλον τρόπο, πρέπει να εξηγηθεί ανά­λογα με το θανατικό μέσο, στην ερμηνεία δε που δίνεται στα αντίστοιχα λήμματα πρέπει να στρα­φεί ο ενδιαφερόμενος. Ποινή που επιβάλλεται από ανώτερό σας, κυρίως από ιερέα, είναι σημάδι ότι φέρεστε κατά τρόπο θεάρεστο και έχετε την ευ­λογία του θεού.