Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είστε βοσκός, σημαίνει ότι παραμελείτε πολύ τις υποθέσεις σας και γι’ αυτό θα ναυαγή­σουν οι ελπίδες σας, τη στιγμή ακριβώς που νο­μίζατε ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν. Αν δείτε ότι κάποιος άλλος είναι βοσκός, το όνειρο εί­ναι οιωνός ότι θα σας έρθει κληρονομιά από κά­ποιο συγγενή σας που έχει ξενιτευτεί πριν από πολλά χρόνια. Αν ζείτε σε πόλη και δείτε βοσκούς πολλούς, αυτό το όνειρο δεν έχει για σας κάποια ιδιαίτερη σημασία, για τους χωρικούς όμως, δη­λαδή τους γεωργούς και τους ποιμένες, προμη­νύει καλό καιρό, κάτι που τους βοηθάει πολύ στο έργο τους. Αν δείτε σε όνειρο κάποιον να έχει μεταμφιεστεί σε ποιμένα, να περιμένετε ότι κά­ποιος γνωστός σας, υποκρινόμενος, θα παριστάνει τον αθώο και τον ειλικρινή φίλο, θα σας ωθήσει δε να εμπλακείτε σε δραστηριότητες αμφίβολης ηθι­κής, από αυτή δε την εμπλοκή σας θα υποστείτε ζη­μιά και σε υλικό αλλά και σε ηθικό επίπεδο.

Βλέπε και Βοσκός