Δεν είναι καλό όνειρο, συνδυάζετε με προβλήματα. Αν δείτε ότι προσπαθείτε να σηκώσετε κάποια πέτρα, αλλά δε τα καταφέρνετε να ξέρετε πως έχετε να αντιμετωπίσετε πολλά προβλήματα. Αν πετάτε πέτρες σε κάποιον δε θα μπορέσετε αποφύγετε τις διαφωνίες και τους  καυγάδες. Αν όμως σας πετάνε πέτρες φυλαχτείτε αρκετά από αυτούς που προσποιούνται τους φίλους σας. Αν δείτε ότι ξαφνικά αρχίζουν να πέφτουν πέτρες αλλά όχι από κάποιο συγκεκριμένο μέρος τότε είναι πιθανή κάποια ασθένεια, προσέξτε. Στην εργασία σας αν δείτε ότι σας λιθοβολούν να προσέξετε πολύ τους ανταγωνιστές σας.

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κάποια πολύ μεγάλη πέτρα, ένας βράχος δηλαδή, ξεκολλά από τη θέση της και πέφτει πάνω στο σπίτι σας, το οποίο και γκρεμίζεται, το όνειρο σημαίνει ότι θα υποστείτε μεγάλη οικονομική καταστροφή, θα πε­ριέλθετε δε στο έσχατο σημείο φτώχιας· ακόμη, το όνειρο αυτό μπορεί να σημαίνει και σοβαρό δυ­στύχημα, απώλεια δηλαδή συγγενικού σας προ­σώπου. Αν δείτε ότι πέτρα καταπλακώνει εσάς ή κάποιο μέλος της οικογένειας σας, το όνειρο ση­μαίνει ότι σοβαρή ασθένεια θα πλήξει ή εσάς ή εκείνον, όχι όμως τόσο σοβαρή, ώστε να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή η δική σας ή αυτού που καταπλα­κώνεται.

Αν στο όνειρο δείτε άλλους να πετούν πέ­τρα εναντίον σας, σημαίνει ότι αυτά τα άτομα θα γίνουν αιτία να δυσαρεστηθείτε πολύ, ίσως μάλι­στα να σας τύχει και κάποιο δυστύχημα, η ζημιά όμως που θα σας προξενήσει σίγουρα είναι αντιμετωπίσιμη· αν δείτε ότι την πέτρα τη ρίχνετε εσείς εναντίον άλλου προσώπου, το όνειρο δείχνει ότι εσείς κακοποιείτε το πρόσωπο αυτό∙ αν μάλιστα είναι γυναίκα, ακόμη χειρότερα, διότι θα την κα­κολογήσετε άνανδρα. Αν ονειρευτείτε γυναίκα να πετροβολάει άντρα, οι ελπίδες της είναι μά­ταιες, διότι εκείνος δεν τη συλλογίζεται καν. Αν δείτε ότι περπατάτε πάνω σε πέτρες και δεν αισθάνεσθε καμία ενόχληση, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει ότι θα υπερνικήσετε όλα τα εμπό­δια που διαρκώς σας παρεμβάλλουν οι εχθροί σας από ζήλια· αν όμως, καθώς βαδίζετε σε κα­κοτράχαλο μονοπάτι, τα πόδια σας καταξεσκίζονται, θα σας συμβούν δυστυχήματα που θα προ­καλέσουν εκείνοι ακριβώς που ευεργετήθηκαν από εσάς τον ίδιο.

Αν γυναίκα ονειρευτεί ότι βα­δίζει πάνω σε πέτρες, και δεν ενοχλείται, το όνειρο είναι καλό∙ συγκεκριμένα, σημαίνει ότι θα κα­τορθώσει τελικά εκείνο που έχει στο νου της. Πέ­τρα μεγάλη και βαριά σημαίνει στενοχώρια και βάσανα, ίσως δε και αποτυχία των σχεδίων για τα οποία έχετε καταβάλει τόσους κόπους· αν όμως δείτε ότι πετάτε βαριά πέτρα, σημαίνει απαλλαγή από τα βάσανα. Πολλές πέτρες μαζί που αποτε­λούν ύψωμα, για μεν τον ιδιώτη δε σημαίνουν τί­ποτε το ιδιαίτερο, για τους στρατηγούς όμως και άρχοντες σημαίνουν θάνατο, ενώ για τους φυλα­κισμένους χάρη και για τους γέροντες μακροζωία. Τοίχος από μικρές και πολλές πέτρες σημαίνει ελπίδες εφήμερες που θα εξανεμιστούν, ενώ τοί­χος από μεγάλες και τετράγωνες πέτρες αποτε­λεί ένδειξη του ότι οι ελπίδες για το μέλλον εί­ναι βάσιμες ιδίως για τις γυναίκες και τις ανύπα­ντρες νέες.