Αν δείτε στον ύπνο σας ότι αγο­ράζετε περικνημίδες, θα κάνετε δαπάνες για πράγ­ματα τα οποία είναι εντελώς περιττά∙ αν δείτε ότι τις πουλάτε, οικογενειακές στενοχώριες θα έχετε. Περικνημίδες αν δείτε να φοράτε, ιδίως αν το όνειρο αυτό το δει άντρας, στενοχώρια και με­λαγχολία σημαίνει, η οποία κυρίως θα πηγάζει από το ότι υπόθεση που θεωρούσατε ότι έχει πολύ καλή πορεία τελικά δε θα εξελιχθεί καλά. Αν οι περι­κνημίδες είναι κοινές, και όχι ιδιαίτερης αξίας, ση­μαίνει ότι η τύχη σας δε σας ευνοεί∙ αν όμως εί­ναι μεγάλης αξίας, με υλικά ακριβά και πολύτιμα, χρυσές ή ασημένιες, ή και μεταξωτές ακόμη, πο­λυτέλεια ανόητη σας οδηγεί σε έναν τρόπο ζωής που θα σας φέρει σε οικονομικό αδιέξοδο. Αν δείτε ότι βγάζετε τις περικνημίδες, αυτές δε εί­ναι πολύτιμες και ξεχωριστές, θα λάβετε πολλά χρήματα από κάπου που δεν ελπίζατε. Αν είναι ζωηρά χρωματισμένες, κόκκινες, κίτρινες κ.λπ., θα σας γίνει μια ευχάριστη έκπληξη από ένα πρό­σωπο γνωστό μόνο σ’ εσάς∙ αν είναι μελανές, λευ­κές ή έχουν χρώμα σταχτί, θα δυσαρεστηθείτε μα­θαίνοντας κάτι που δεν περιμένατε. Τρυπημένες και γενικά χαλασμένες περικνημίδες αν δείτε σε όνειρο, σημαίνει ότι θα λάβετε ψεύτικες και ανόη­τες υποσχέσεις.