Αν δείτε ότι στον τόπο σας γί­νεται παιδομάζωμα, μεγάλη επιδημία θα ενσκή­ψει∙ γι’ αυτό, αν μπορείτε, μαζέψτε τα υπάρχο­ντά σας και φύγετε, διότι από τους πρώτους απειλείται αυτός που θα δει το όνειρο∙ είτε είναι γέ­ρος, είτε νέος, είτε άντρας, είτε γυναίκα.