Άλλοτε το όνειρο αυτό νόμιζαν ότι σημαίνει ανόητες και κούφιες ελπίδες, τώρα όμως δίνεται εντελώς διαφορετική ερμηνεία. Ση­μαίνει ότι θα δημιουργήσετε ασφαλείς και βιώ­σιμες επιχειρήσεις από τις οποίες περιμένετε με­γάλα κέρδη. Αν ανύπαντρη κόρη ονειρευτεί ότι λαμβάνει σύζυγο παντοπώλη, θα πέσει σε καλά και τίμια χέρια και η ευθυμία και η χαρά θα εγκατα­σταθούν στο σπίτι της, όλος δε ο κόσμος θα την πε­ριβάλει με πολλή και ειλικρινή εκτίμηση. Αν δείτε ότι αγοράζετε παντοπωλείο, ενώ δεν είστε παντοπώλης, σημαίνει ότι φέρεστε ανόητα και θα κα­ταστραφείτε, αφού δεν υπάρχει περίπτωση να συ­νειδητοποιήσετε εγκαίρως ότι οι περιστάσεις και η τύχη δεν είναι ευνοϊκές προς το άτομό σας∙ αν δείτε ότι παντοπωλείο, είτε το δικό σας ή άλλου γνωστού σας, καίγεται, κάποια μεγάλη συμφορά απειλεί και εσάς και εκείνον.