Αν δείτε στον ύπνο σας ωραίο και επι­μελώς πλεγμένο πανέρι, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει ότι αποτελείτε τον αποδέκτη της ιδιαί­τερης συμπάθειας ωραίας και πλούσιας γυναίκας, κάτι που πολύ θα σας ωφελήσει. Αν το πανέρι εί­ναι αποτέλεσμα εργασίας γυναικών, για μεν τους άντρες σημαίνει ότι θα κατηγορηθούν διότι δε φέρονται όσο πρέπει δυναμικά, για δε τις γυναί­κες ότι οικειοποιούνται ξένα καθήκοντα∙ ακόμη, ότι διαβάλλονται από φίλη τους στον εραστή τους. Αν το πανέρι αυτό είναι γεμάτο καρπούς, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει ότι εργάζεστε με πολύ ζήλο και η εργασία σας θα ανταμειφθεί∙ για τις γυναίκες σημαίνει ότι η χάρη τους θα τις κά­νει περιζήτητες, με πολλές κατακτήσεις. Πανέρι γεμάτο άνθη, για μεν τους άντρες σημαίνει ότι κοι­μούνται με ανόητες και αβάσιμες ελπίδες, για δε τις γυναίκες ότι ακούν λόγια στα οποία δεν πρέ­πει να δίνουν μεγάλη προσοχή, διότι προέρχο­νται από ανόητο και απερίσκεπτο πρόσωπο. Τέ­λος, πανέρι γεμάτο ψάρια σημαίνει ότι θα ακού­σετε δυσάρεστη είδηση εντός της ημέρας.