Αν δείτε σε όνειρο ότι παγώνετε, κά­νει δε πράγματι κρύο, το όνειρο δε σημαίνει τίποτε το ιδιαίτερο ούτε για τους άντρες ούτε για τις γυ­ναίκες. Αν όμως δείτε ότι παγώνετε ενώ είναι κα­λοκαίρι, πάει να πει ότι δεν προσέχετε και κά­νετε πράγματα τα οποία δε θα σας βγουν σε καλό. Αν δείτε δέντρο παγωμένο, για μεν τους γεωργούς σημαίνει βαρύ χειμώνα, και επομένως φτωχή σο­δειά, ενώ για κάθε άλλον άνθρωπο σημαίνει απώ­λεια της ελπίδας και πολλών ευκαιριών, κάτι για το οποίο θα μετανοήσει αργότερα. Ζώα ή καρ­ποί παγωμένοι είναι κακό προμήνυμα∙ σημαίνει ότι βρισιές και συκοφαντίες φοβερές θα ακου­στούν εναντίον σας, χρειάζεται δε μεγάλη προ­σοχή για να πείσετε τον κόσμο ότι δεν είστε ένο­χος. Αν δείτε ότι παγώνουν τα χέρια σας ή τα πό­δια σας, για μεν τους άντρες σημαίνει μεγάλη κα­κοτυχία και απώλεια εργασίας, για δε τις γυναί­κες ατυχή αισθήματα και μεγάλα βάσανα. Για τους ασθενείς, το όνειρο είναι σημάδι ότι πρέπει να προφυλαχτούν για να μη χειροτερέψει η κατά­στασή τους.