Αν δείτε σε όνειρο παγετό ενώ είναι καλοκαίρι, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει ευ­τυχία και μακροζωία∙ αν δείτε όμως ότι έχει πα­γετό μέσα στο χειμώνα, πρέπει να λάβετε μεγά­λες προφυλάξεις, διότι σας απειλεί μεγάλη ασθέ­νεια η οποία θα σας κρατήσει για μεγάλο χρο­νικό διάστημα στο κρεβάτι αν δεν την προλάβετε. Για τους γεωργούς, κυνηγούς και αλιείς το όνειρο σημαίνει πάντοτε καλή σοδειά, επομένως και καλά κέρδη. Αν στο όνειρο δείτε ότι από τον παγετό κα­ταστρέφονται τα κτήματά σας ή τα ζώα σας, ση­μαίνει ότι τα ζώα και τα κτήματά σας θα πολλαπλασιαστούν και θα καρποφορήσουν και θα σας δώσουν κέρδη. Στις παντρεμένες γυναίκες το όνειρο αυτό προαναγγέλλει ότι θα γεράσουν γρή­γορα, ενώ ο σύζυγος τους θα είναι νεότατος ακόμη. Για τους γέρους, το όνειρο αποτελεί προμήνυμα του τέλους, επομένως πρέπει να διπλασιάσουν τις προσευχές τους.