Είναι ένα από τα καλύτερα όνειρα. Είναι το σύμβολο της ελπίδας και της καλής τύχης. Ευτυχία, αγάπη και ηρεμία να περιμένετε αν ονειρευτείτε ουράνιο τόξο. Η υγεία σας θα είναι πολύ καλή και σταθερή. Στα εργασιακά σας αν δείτε ουράνιο τόξο να περιμένετε κάθε επιτυχία σε όλους τους τομείς. Αν δείτε όνειρο με ουράνιο τόξο, και το δείτε να εμφανίζεται στην ανατολή, το όνειρο είναι καλό για τους φτωχούς και ασθενείς, γιατί τους αναγγέλλει βελτίωση της κατάστασης τους και απαλλαγή από κόπους, πό­νους και άλλα βάσανα· είναι όμως κακό για όσους δεν αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, διότι γι’ αυτούς είναι προάγγελος μεγάλης οικονομι­κής καταστροφής. Αν δείτε στον ύπνο σας ουρά­νιο τόξο στη δύση, ισχύει το ακριβώς αντίθετο: ση­μαίνει ότι θα έλθουν συμφορές στους φτωχούς, τους ασθενείς και τους κατάδικους, είναι όμως προμήνυμα καλών για τους πλούσιους, στους οποί­ους προαναγγέλλει ότι θα έχουν κέρδη. Το ου­ράνιο τόξο που αγγίζει τη γη σημαίνει ότι σ’ αυ­τόν που το ονειρεύεται ανοίγονται καλές προο­πτικές, γι’ αυτό ας ελπίζει το καλύτερο, ιδίως αν αυτός είναι ανύπαντρος νέος· αν είναι γυναίκα, αυτό το όνειρο αποτελεί ένα σημάδι ότι θα έχει ήσυχο συζυγικό βίο και ότι ο σύζυγος της θα τη σέ­βεται και θα την αγαπά∙ ακόμη, αυτό το όνειρο μπορεί να σημαίνει ότι εκείνος που το βλέπει θα ασχοληθεί, με κάποιον τρόπο, με τις τέχνες. Αν ουράνιο τόξο φαίνεται να αγγίζει το κεφάλι αυτού που το ονειρεύεται, τον απειλεί ασθένεια, και μάλιστα σοβαρή∙ κατ’ άλλους, αυτό σημαίνει ελπίδα και θάρρος.