Αν δείτε σε όνειρο ότι μιλάτε πολύ, θα υποστείτε βλάβες σε υλικής φύσεως ζητήματα. Αν δείτε ότι μιλάτε σε γυναίκα, θα λάβετε ψεύτικες πληροφορίες από άνθρωπο τον οποίο εμπιστευό­σασταν αν δείτε ότι μιλάτε με κόρη, θα λάβετε ευ­χάριστες ειδήσεις για υπόθεση η οποία πολύ σας ενδιαφέρει∙ αν μιλάτε με πολλούς ανθρώπους συγ­χρόνως, η υγεία σας θα διατρέξει σοβαρότατο κίν­δυνο, συγχρόνως δε και η περιουσία σας∙ αν δείτε σε όνειρο ότι μιλάτε απευθυνόμενος προς βασι­λιά ή άρχοντα, θα ακούσετε ειδήσεις ψεύτικες στις οποίες δεν πρέπει να δώσετε καμία σημασία∙ αν μιλάτε με κληρικό, δυσάρεστο συμβάν να περι­μένετε∙ αν μιλάτε με ζώα, μεγάλη στενοχώρια θα δοκιμάσετε.