Το όνειρο αυτό αποτελεί πά­ντοτε δυσάρεστο προμήνυμα, και αυτός που το βλέπει με οποιονδήποτε τρόπο ας προσπαθήσει να λάβει προφυλάξεις για να αποφύγει προφανή κίν­δυνο. Ειδικότερα, αν μεν ακούτε συριγμό φιδιού χωρίς να το βλέπετε, σημαίνει ότι έχετε κρυφούς εχθρούς οι οποίοι ευκαιρία ζητούν να σας βλά­ψουν συγχρόνως, σημαίνει ότι κάποια γυναίκα άσκησε, ή θα ασκήσει, μεγάλη επιρροή πάνω σας κι εξ αυτού θα υποστείτε μεγάλους εξευτελισμούς. Αν στο όνειρο βλέπετε ότι το φίδι τριγυρίζει σχε­τικά κοντά σας, ή παραμονεύει, αποτελεί σημάδι ότι θα συναντήσετε κάποια δυσάρεστη περιπέτεια, η οποία ίσως σας οδηγήσει ακόμη και στη φυ­λακή ή στο νοσοκομείο. Αν δείτε ότι φίδι σάς δα­γκώνει, θα υποστείτε σοβαρή βλάβη εκ μέρους εχθρού σας, ή και φίλου σας, χωρίς όμως εκείνος να το θέλει. Γυναίκα που θα δει ότι γεννάει φίδι θα γίνει πρόξενος μεγάλου κακού, ή θα γεννήσει παιδί το οποίο θα γίνει πολύ κακός άνθρωπος, αν οι δικοί του δε φροντίσουν εγκαίρως για τη σω­στή διαπαιδαγώγηση του με βάση τις ηθικές αρ­χές. Αν δείτε ότι φίδια υπάρχουν μέσα στο σπίτι σας, κάποιοι συγγενείς σάς επιβουλεύονται, μο­λονότι σε κάθε περίσταση τους φανήκατε χρήσι­μος και τους περιθάλψατε και τους βοηθήσατε. Όνειρο με φίδια που έχουν πολλά κεφάλια ση­μαίνει ότι το πνεύμα σας βασανίζεται διαρκώς από πονηρές σκέψεις και ότι θα σας γίνουν κατ’ επα­νάληψη προσβολές, χωρίς όμως να προσπαθήσετε να εξαλείψετε τα ελαττώματά σας αυτά, αν και το αναγνωρίζετε ότι σας βλάπτουν. Φίδια που μά­χονται μεταξύ τους σημαίνει ότι οι εχθροί σας έχουν εγκαταλείψει την ιδέα να σας βλάψουν, διότι έχουν φοβερά μεταξύ τους μίση και θέλουν πρώτα αυτά να κανονίσουν, ακολούθως θα ασχο­ληθούν με το άτομο σας· για τις γυναίκες, το όνειρο σημαίνει ότι δύο πρόσωπα, μια γυναίκα και ένας άντρας, είχαν σκοπό να τις βλάψουν, αλλά θα στα­ματήσουν να ασχολούνται μαζί της, διότι μεταξύ αυτών των δύο έχει αναπτυχθεί αγάπη, ή και μί­σος ακόμη.