Αν το δείτε απ’ έξω, για τις γυναίκες σημαίνει καλή τύχη, για τους άντρες ευό­δωση των σχεδίων που έχουν κάνει. Αν μπαίνετε στο νομισματοκοπείο, το όνειρο σημαίνει ότι θα καταλάβετε περίβλεπτη θέση και επικερδή εργα­σία. Αν το νομισματοκοπείο το δείτε σε ώρα λειτουργίας, σημαίνει ότι η επιμέλεια και η φιλοπο­νία σας θα ανταμειφθούν αν, όμως, δείτε ότι δε λειτουργεί και είναι εγκαταλειμμένο και εντελώς έρημο, σημαίνει ότι η φυγοπονία σας και η τε­μπελιά σας δε σας αφήνουν να πετύχετε στην ερ­γασία σας, η οποία μπορεί άνετα να εξασφαλί­σει το μέλλον σας. Για τις γυναίκες, το όνειρο ση­μαίνει ότι θα διαλυθούν τα σχέδια που έχουν κά­νει για γάμο.