Είναι όνειρο που ερμηνεύεται κυρίως από το υλικό του νομίσματος. Αν δείτε χρυσά νομίσματα να περιμένετε χαρές. Αν όμως τα νομίσματα είναι ασημένια θα αντιμετωπίσετε δυσκολίες. Αν κάποιος σας προσφέρει ασημένιο νόμισμα προσέξτε τη συμπεριφορά του, θέλει να σε εκμεταλλευτεί. Αν δείτε κάλπικα νομίσματα θα σας παρεξηγήσουν για κάποια πράξη σας. Αν μαζεύετε νομίσματα από τα έδαφος, προσέξτε γιατί θα μείνετε μόνοι σας. Τα χρυσά νομίσματα είναι ότι καλύτερο για την υγεία σας. Στην εργασία σας αν δείτε χρυσά νομίσματα θα έχετε πολλά κέρδη. Τα ασημένια είναι σημάδι ότι είστε πολύ ευρηματικοί και θα πετύχετε πολλά, μόνα τα χάλκινα νομίσματα δείχνουν άσχημη οικονομική κατάσταση.

Αν δείτε ότι κρατάτε στα χέρια σας νόμισμα το οποίο δε σας ανήκει, προσωρινή χαρά και αγαλλίαση παροδική θα νιώσετε. Αν κρατάτε νομίσματα πολλά δικά σας, για μεν τους άντρες εί­ναι ένδειξη οικονομικών δυσχερειών και στενο­χώριας που συνοδεύει την οικονομική δυσπραγία, για δε τις γυναίκες τα νομίσματα υποδηλώνουν οικογενειακά βάσανα. Χρυσά νομίσματα προμη­νύουν πάντοτε, σε άντρες και γυναίκες, οικογε­νειακά βάσανα και δυσαρμονία στις σχέσεις με­ταξύ των συζύγων αργυρά νομίσματα σημαίνουν για τους άντρες κέρδη, μικρά όμως και ασήμα­ντα, για δε τις γυναίκες επαίνους από ανθρώπους ανάξιους προσοχής, κατακραυγή δε εκ μέρους άλ­λων, ο λόγος των οποίων έχει βαρύτητα. Νομί­σματα χάλκινα αποτελούν προμήνυμα μεγάλης πε­ριουσίας∙ αν όμως το νόμισμα αυτό δείτε ότι απλώς το λαμβάνετε χωρίς να είναι δικό σας, σημαίνει ότι κακός λόγος θα κινήσει την οργή και την αγανά­κτησή σας, το αποτέλεσμα δε του θυμού σας θα είναι πολύ δυσάρεστο. Αν δείτε ότι κόβετε νομί­σματα, μεγάλα κέρδη να περιμένετε∙ γενικά, το όνειρο σημαίνει εξασφάλιση του μέλλοντός σας. Αν δείτε ότι έχετε την πρόθεση να ανταλλάξετε νο­μίσματα, μεγάλους κινδύνους έχετε να αντιμετω­πίσετε στη ζωή σας, χρειάζεται δε μεγάλη φρόνηση ώστε να κατορθώσετε να σωθείτε.

Αν δείτε ότι κό­βετε κίβδηλα νομίσματα, για μεν τους άντρες ση­μαίνει ότι θα κάνουν κάτι το οποίο θα επισύρει πάνω τους την περιφρόνηση του κόσμου, για δε τις γυναίκες ότι η διαγωγή τους δεν είναι άξια επαί­νων, αντιθέτως, είναι αντικείμενο ψόγου. Αν δείτε ότι μετράτε νομίσματα, αν μεν είναι δικά σας, θα έχετε σπουδαία κέρδη, τα οποία μάλιστα θα απο­κτήσετε χωρίς κόπους∙ αν όμως είναι ξένα, ση­μαίνει απλώς ότι θα πάρετε μέρος σε μεγάλες φι­λονικίες. Αν δείτε ότι τρώτε νομίσματα, το όνειρο είναι κακό: σημαίνει ότι θα σας τύχουν συμφο­ρές και θα έχετε ζημιές μεγάλες∙ αν δείτε ότι παίρ­νετε εσείς νομίσματα αντί άλλου, θα έχετε λογο­μαχία με αυτό το πρόσωπο.