Αν δείτε άνθρωπο νέο στο όνειρό σας, ση­μαίνει ότι θα υπάρχουν για σας σοβαρές ελπίδες να προοδεύσετε, τις οποίες όμως πρέπει να φρο­ντίσετε να υλοποιήσετε, άλλως θα μείνουν φρού­δες, καθ’ ότι αβάσιμες. Αυτό το όνειρο ενίοτε ση­μαίνει και ότι έχετε καταληφθεί από αδικαιολό­γητους φόβους οι οποίοι πρέπει να εκλείψουν. Αν μικρό παιδί δει στο όνειρο του ότι ξαφνικά έγινε νέος άντρας, θα αποτύχουν τα μελλοντικά του σχέδια και θα χαθούν όλες του οι ελπίδες, το ίδιο δε θα συμβεί και σε ό,τι έχει σχέση με τα κο­ρίτσια. Αν κάποιος ηλικιωμένος άνθρωπος νομίζει ότι είναι νέος, λόγους τρυφερούς και συμπαθητι­κούς θα ακούσει, και θα παρηγορηθεί για τα βά­σανα του, τα οποία ευτυχώς είναι πρόσκαιρα∙ αν αναπολεί τη νεότητα και λυπάται διότι τα νιάτα του πέρασαν, σημαίνει ότι επιδεικνύει μεγάλη ανοη­σία και ότι παιδιαρίζει, πράγμα που πολύ θα τον βλάψει∙ και στη νέα που βλέπει το όνειρο αυτό θα δοθούν οι ίδιες εξηγήσεις. Όνειρο με νέους πολλούς μαζί ή και νέες που βρίσκονται σε ευθυ­μία σημαίνει δραστήρια ζωή, ζωηρές ελπίδες, σπουδαίες επιτυχίες, υλική δε -και προπάντων ηθική- υποστήριξη.