Γενικά, το όνειρο με μύλο έχει εκ δια­μέτρου αντίθετη εξήγηση από εκείνο της μυλό­πετρας. Αν έμπορος ή βιομήχανος το δει, σημαί­νει ότι η αναποφασιστικότητα του και η ανα­σφάλεια του θα γίνουν αιτία να χάσει πολλές ευ­καιρίες βέβαιου και ασφαλούς κέρδους∙ αν γυ­ναίκα δει αυτό το όνειρο, είναι σημάδι ότι έχει εμπλακεί σε έρωτες άστατους και πονηρούς, οι οποίοι δεν προβλέπεται να έχουν αίσιο τέλος. Αν κάποιος ασθενής δει όνειρο με μύλο, πρέπει να ακολουθήσει σταθερή και αυστηρή δίαιτα∙ αν το δει πολιτικός, πρέπει να επανεξετάσει την πολι­τική του. Αν δείτε στο όνειρό σας ότι μπαίνετε σε μύλο, σημαίνει ότι δεν ασφαλίζετε αρκετά τα ζητήματα που σας απασχολούν, επόμενο δε είναι να δοκιμάσετε την τέλεια απογοήτευση.

Για όσους σκέφτονται να επιχειρήσουν ταξίδι ή να εμπλα­κούν με οποιονδήποτε τρόπο σε συνοικέσιο, το όνειρο σημαίνει ότι πρέπει αυτές οι κινήσεις να καθυστερήσουν, διότι η οποιαδήποτε επίσπευση τους θα συνοδευτεί από αποτυχία. Ανάλογη ση­μασία έχει το όνειρο και για τους στρατιωτικούς και για τους ναυτικούς. Αν, όμως, δείτε στον ύπνο σας ότι μύλος εργάζεται, σημαίνει ότι οι επιχει­ρήσεις σας θα εξακολουθήσουν να πηγαίνουν καλά∙ αν δεν πήγαιναν καλά ως τώρα, σημαίνει ότι στο εξής θα βελτιωθούν. Αν, αντιθέτως, ο μύλος δεν εργάζεται, το όνειρο είναι προμήνυμα μιας ζωής βασανισμένης, γεμάτης από στερήσεις και κόπους. Νερόμυλο αν δείτε στον ύπνο σας, ση­μαίνει ότι παλιός φίλος σας ή ξενητεμένος συγ­γενής θα παρουσιαστεί ξαφνικά μπροστά σας. Μύ­λος του καφέ σημαίνει, σε κάθε περίπτωση, καλή και επιμελημένη εργασία.