Αν ονειρευτείτε ότι μασάτε μαστίχα, για μεν τους άντρες σημαίνει ότι καταγίνονται με έργα ανάξια της φύσεως των και χάνονται σε έρω­τες και αισθήματα που δεν τους ταιριάζουν για τις γυναίκες σημαίνει ότι θα ακούσουν άσχημα σχό­λια∙ ας μη λυπηθούν, όμως, γιατί οι κατηγορίες αυ­τές προέρχονται από αντίζηλο. Αν δείτε ότι μα­ζεύετε μαστίχα, ή απλώς την αγοράζετε, θα σας έλ­θουν από μακριά ευχάριστες ειδήσεις για πρό­σωπο το οποίο είχατε λησμονήσει εντελώς. Αν πί­νετε μαστίχα, να περιμένετε ότι θα υποστείτε πί­κρα και απογοητεύσεις∙ αν όμως την προσφέρετε σε άλλον, σημαίνει ότι αυτός θα σας αλαφρώσει το βάρος της μελαγχολίας σας, κυρίως αν δείτε ότι την προσφέρετε σε γυναίκα.