Αν κάποιος άντρας ονειρευτεί ότι μα­λώνει με άλλους άντρες θα υποστεί τις συνέπειες γυναικείας ζηλοτυπίας, κάτι που θα τον στενο­χωρήσει πολύ∙ αν δει ότι μαλώνει με γυναίκες, θα ακούσει συκοφαντίες, ενώ στην πραγματικό­τητα ο ίδιος είναι άμεμπτος. Αν γυναίκα ονει­ρευτεί ότι μαλώνει με άντρα, το όνειρο αυτό απο­τελεί σημάδι ότι η διαγωγή της γενικά κατακρί­νεται και, δικαίως, γιατί έχει υπερβεί τα επιτρε­πτά από την κοινωνία όρια∙ αν δει ότι μαλώνει με γυναίκες, θα ακούσει επαίνους για τη συμπε­ριφορά της. Τσακωμός μεταξύ συζύγων σημαίνει τρυφερότητα και αγάπη αμοιβαία, η οποία κινεί τη ζηλοτυπία του κόσμου∙ μεταξύ εραστών, ση­μαίνει γάμο και ευτυχισμένη ζωή· όνειρο με τσα­κωμούς μεταξύ φίλων σημαίνει δανεισμό χρημά­των που θα τους διαιρέσει∙ μάλωμα μεταξύ παι­διών και γονέων σημαίνει ανόητη συμπεριφορά εκ μέρους των παιδιών, τα οποία πρέπει να την αλλάξουν αν δείτε πως μαλώνετε με άνθρωπο απόντα, θα επιστρέψει και θα τον δείτε μετά από μακρά απουσία του.