Αν τον δείτε αναμμένο, το όνειρο εί­ναι καλό και για τον οικοδεσπότη, γενικά για τα ώριμα μέλη της οικογένειας· για τα νεότερα, ση­μαίνει έρωτα δυνατό και με ευτυχή έκβαση, κα­θώς και υποσχέσεις φιλικές· ενίοτε σημαίνει και γάμους. Για τους ασθενείς, ο αναμμένος λύχνος σημαίνει ότι δεν πρέπει να φοβούνται για την υγεία και τη ζωή τους· για τους ηλικιωμένους, το όνειρο σημαίνει μακροζωία και αγαθά. Αντίθετη όμως εντελώς είναι η σημασία του ονείρου αν ο λύχνος είναι σβησμένος· σημαίνει τότε κακή έκβαση των υποθέσεων του οικοδεσπότη, ατυ­χείς έρωτες για τους νέους και τις νέες, πάθη και μίση, συγχρόνως δε βάσανα και συμφορές, αλλά και πρόωρα και δυστυχισμένα γηρατειά. Δυσμε­νέστερο είναι το όνειρο για τους ασθενείς και τους γέροντες. Ακόμη, σημαίνει και κρυφή δυσαρέ­σκεια εναντίον αυτού που το βλέπει εκ μέρους των ανωτέρων του και όσων εμφανίζονται ως υπο­στηρικτές του.