Αν βρίσκεστε μέσα σε ναό και πα­ρακολουθείτε λειτουργία, θα νιώσετε χαρά και θα έχετε ήρεμη συνείδηση, κάτι που θεωρείται μεγάλο αγαθό. Αυτή η ερμηνεία του ονείρου ται­ριάζει σε ηλικιωμένους κυρίως ανθρώπους. Αν δουν αυτό το όνειρο νέοι άνθρωποι, άντρες και γυ­ναίκες, σημαίνει ότι θα δοκιμάσουν μικρές αθώες χαρές. Αν δείτε ότι εσείς ο ίδιος κάνετε τη λει­τουργία, σημαίνει ότι αναλαμβάνετε υποθέσεις τις οποίες δεν είναι εύκολο να φέρετε εις πέρας και θα γίνετε ο περίγελος του κόσμου. Λειτουργία στο ύπαιθρο σημαίνει μεγάλες ζημιές γενικώς, και κα­ταστροφή του εμπορικού κόσμου.