Αν δείτε ότι είστε λαίμαργοι ή ότι κάποιος άλλος σάς κατηγορεί για κάτι τέτοιο, ατα­ξία μεγάλη βασιλεύει στη ζωή σας και καθορίζει τις πράξεις σας, τα προβλήματα δε που θα αντι­μετωπίσετε από αυτή την έλλειψη τάξης και πει­θαρχίας θα σας κάνουν αργότερα να αλλάξετε συ­μπεριφορά. Αν άλλος λαίμαργος παρουσιάζεται ενώπιόν σας, και εσείς βρίσκεστε σε δύσκολη θέση και αναγκάζεστε να του το πείτε, το όνειρο ση­μαίνει ότι δεν κάνετε καλή διαχείριση της περιου­σίας σας, και ξένοι επωφελούνται απ’ αυτό. Αν πληροφορείστε ότι κάποιος γνωστός σας αρρώ­στησε εξαιτίας της λαιμαργίας του, κάτι δυσάρε­στο για κείνον θα μάθετε και θα λυπηθείτε, μο­λονότι δεν είναι πολύ φίλος σας.