Αν δείτε ότι λάβατε χρήματα, σημαίνει ότι θα καθυστερήσουν για πολύ ακόμη εκείνα τα οποία έχετε να λάβετε. Αν εσείς δίνετε χρήματα, σημαίνει μεγάλη φτώχια και οι­κονομικές δυσχέρειες. Αν στέλνετε λεφτά σε άν­θρωπο που μένει μακριά, το όνειρο σημαίνει ότι η μεγάλη σας φιλαργυρία θα σας γίνει πρόξενος ζημιών αντίθετα, αν δείτε ότι σας στέλνουν χρήματα από μακριά, θα ζημιωθείτε εξαιτίας της με­γάλης σας σπατάλης. Λεφτά τα οποία χρωστάτε αν δείτε ότι σας ζητούνται, σημαντικά κέρδη προμη­νύονται∙ αν, όμως, σπεύδετε να τα επιστρέψετε χω­ρίς να σας τα ζητήσουν, θα υποστείτε μεγάλη κα­ταστροφή. Αν βλέπετε ότι χάνετε χρήματα τα οποία είχατε χωρίς να το γνωρίζετε, θα λάβουν ευ­χάριστη τροπή υποθέσεις που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις σας.