Το λουλούδι αυτό αν το δείτε στο όνειρό σας σημαίνει πάντοτε ερωτική εγκατά­λειψη. Και αν μεν δείτε ότι προσφέρεται από άντρα προς γυναίκα, σημαίνει ότι αυτή θα εγκα­ταλειφθεί και θα λησμονηθεί από τον άνθρωπο αυτό∙ αν γίνει το αντίθετο, αυτή θα τον λησμονή­σει και θα τον εγκαταλείψει άσπλαχνα· αν σύζυ­γοι προσφέρουν ο ένας στον άλλο αυτό το άνθος, ας περιμένουν διαζύγιο· αν η αμοιβαία προσφορά γίνεται μεταξύ μνηστευμένων, ας περιμένουν διά­λυση του αρραβώνα τους. Όποιος δει στον ύπνο του ότι ξεριζώνει κυκλάμινα δε θα λησμονηθεί ποτέ από το προσφιλές πρόσωπο.