Αν δείτε στον ύπνο σας κυδώνια, απροσδοκήτως να περιμένετε ευόδωση κάποιων επιχειρηματικών κινήσεων σας. Για τις νεαρές, το όνειρο σημαίνει ότι θα λάβουν ανέλπιστη επι­στολή και θα τους γίνει πρόταση γάμου. Αν δείτε ότι κόβετε κυδώνια, πίκρα μεγάλη θα δοκιμά­σετε από ένα γεγονός, το οποίο θα σας ζημιώ­σει ηθικά∙ αν δείτε ότι τα τρώτε, το όνειρο ση­μαίνει πάντοτε λύπη που την προκαλεί το γεγο­νός της στέρησης κάποιου στενού συγγενικού σας προσώπου, του πατέρα σας ίσως, ο οποίος θα λείψει για πολύ καιρό·

αν δείτε ότι σας τα προ­σφέρουν, το πρόσωπο το οποίο τα προσφέρει θα σας προξενήσει μεγάλη λύπη λόγω της αχαριστίας του∙ αν εσείς τα προσφέρετε σε κάποιον άλλο, θα του προξενήσετε εσείς τη λύπη. Κυδώνια σα­πισμένα αν δείτε σε όνειρο ότι σας προσφέρουν, κακές ειδήσεις από μακριά θα λάβετε και θα σας προξενήσουν λύπη και δάκρυα. Γλυκό κυδώνι, και μάλιστα προσφερόμενο από γυναίκα σε άντρα, ή από άντρα σε γυναίκα, επιτυχία ερωτική ση­μαίνει. Κυδώνια άγουρα σε όνειρο αν δείτε ση­μαίνουν ότι, εντελώς τυχαία, σωθήκατε από κά­ποιο σοβαρό κίνδυνο.