Με όποιον τρόπο κι αν δείτε στον ύπνο σας κρύσταλλο, το όνειρο αυτό σημαίνει ότι άνθρωποι που κινούνται από ιδιοτέλεια και προ­τάσσουν το συμφέρον σάς εξαπατούν χωρίς να το γνωρίζετε και χωρίς να θέλετε να το εννοήσετε. Και αν μεν δείτε στον ύπνο σας οικιακά σκεύη από κρύσταλλο, σημαίνει ότι η σύζυγος ή η ερωμένη σας σάς απατά∙ αν δείτε κάτοπτρο κρυστάλλινο, σημαίνει ότι άλλοι απατούν εσάς, και εσείς, με τη σειρά σας, τους απατάτε. Αν δείτε ότι στα πα­ράθυρα σας βάζετε κρύσταλλα, το όνειρο σημαί­νει ότι θα σας βρει οικονομική καταστροφή, αι­τία δε θα είναι ενέργειες των συνεταίρων σας οι οποίοι, κινούμενοι με δόλιο τρόπο, σας έχουν εξα­πατήσει και εξ αυτού ίσως φτάσετε στο σημείο ακόμη και να φυλακιστείτε.