Αν δείτε στον ύπνο σας ότι σκο­τώνετε κροκόδειλο, έχετε ένα ευχάριστο όνειρο που σας επισημαίνει ότι έχετε καταβάλει ισχυρό­τατο εχθρό σας, ο οποίος είχε κηρύξει πόλεμο ενα­ντίον σας, ίσως δε να γινόταν και αιτία της κατα­στροφής σας. Όμως, με όποιον άλλο τρόπο κι αν δείτε στον ύπνο σας αυτό το φοβερό ζώο, να γνω­ρίζετε πάντοτε ότι αποτελεί ένα δυσάρεστο προ­μήνυμα για κρυφούς εχθρούς που σας υπονομεύ­ουν και σας απειλούν, εσείς δε αδυνατείτε να αντι­δράσετε, γιατί απλούστατα κινούνται ύπουλα στο σκοτάδι∙ έτσι, είναι προμήνυμα για προδοσίες, απειλές, καθώς και για βάσανα που αγγίζουν το στενό κύκλο της οικογένειας, αλλά και της κοινω­νίας ευρύτερα, όλα αυτά δε εσείς είστε, δυστυ­χώς, υποχρεωμένοι να τα υποστείτε.