Αν δείτε στον ύπνο σας κουρούνα να πετά, θα σας τύχει δυσάρεστη περιπέτεια την οποία, παρά τις προσπάθειές σας, δε θα μπορέσετε να αποφύγετε, και από την οποία πολύ θα ζημιω­θείτε. Η θέα της κουρούνας για τις γυναίκες ση­μαίνει συγκρούσεις και φιλονικίες με τους συζύ­γους τους, καθώς και μεγάλη γκρίνια χωρίς αιτία. Κουρούνες πολλές μαζί σημαίνουν επερχόμενο κίν­δυνο, ίσως και θάνατο προσώπου φιλικού ή συγ­γενικού. Αν δείτε ότι σκοτώνετε κουρούνα, το όνειρο είναι σημάδι ότι θα απαλλαγείτε από επι­κίνδυνο εχθρό σας· αν δείτε ότι τρώτε το κρέας της, για μεν τους άντρες, και ιδίως τους γεωργούς, ση­μαίνει καλή σοδειά και κέρδη, για δε τις γυναί­κες αποκάλυψη μυστικού, το οποίο πολύ θα τις σοκάρει. Κόρη που θα δει όνειρο όπου ακούει κου­ρούνα να κρώζει θα χάσει το μνηστήρα της ή τον εραστή της και θα μάθει αργότερα ότι αυτός, παρά τις υποσχέσεις του, παντρεύτηκε άλλη. Για τους γέ­ροντες, τους ασθενείς και τους κατάδικους, το όνειρο είναι δυσάρεστο προμήνυμα, προαναγγέλλει δε απώλεια δυνάμεων, χειροτέρευση της κα­τάστασης τους και απώλειες των ελπίδων τους. Κατ’ άλλους ονειροκρίτες, η θέα κουρούνας σημαίνει απλώς χρονοτριβή στις υποθέσεις αυτού που θα δει το όνειρο, ο οποίος εξαιτίας αυτού θα ζημιωθεί.