Αν δείτε στον ύπνο σας μαρμάρινο κολοσσό ή κατασκευασμένο από άλλο υλικό, ση­μαίνει ότι έχετε καλούς και ισχυρούς φίλους, οι οποίοι όμως δε θέλουν να σας βοηθήσουν. Αν δείτε άνθρωπο-κολοσσό, ο οποίος σας μιλά και σας φέρεται με ευγένεια, για μεν τους άντρες το όνειρο σημαίνει ότι έχουν καλό και ισχυρό προ­στάτη, πρόθυμο σε κάθε περίσταση να τους βοη­θήσει, για τις γυναίκες δε ότι ο σύζυγος ή ο ερα­στής τους θα καταλάβει ζηλευτή θέση και θα ανα­δείξει το άτομο τους. Αν δείτε ότι ο κολοσσός σάς καταδιώκει, και μάλιστα σας φτάνει, και απειλεί να σας σκοτώσει ή να σας βλάψει με κάποιον άλλο τρόπο, το όνειρο σημαίνει ότι πολύ γρήγορα θα έχετε φοβερή κατάπτωση, αν είστε άντρας· αν δε είστε γυναίκα, θα εξευτελιστείτε μπροστά στον κό­σμο. Αν δείτε ότι εσείς ο ίδιος γίνατε κολοσσός, για μεν τους άντρες σημαίνει ότι θεωρούν τη δύ­ναμη και την επιρροή τους πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι πραγματικά είναι, για δε τις γυναίκες ότι η ομορφιά τους άρχισε να μαραίνεται και οι θαυ­μαστές να αραιώνουν. Για τις ανύπαντρες νέες, το όνειρο σημαίνει ότι είναι καιρός να παντρευ­τούν εκείνον που τις δέχεται ακόμη, γιατί διαφο­ρετικά κινδυνεύουν να μείνουν στο ράφι.