Για τους ανύπαντρους το όνειρο αυτό σημαίνει ότι θα πετύχουν καλό γάμο με πρό­σωπο που ανήκει σε διακεκριμένη και μεγάλη οι­κογένεια. Οι έγγαμοι, αντιθέτως, θα αντιμετωπί­σουν μεγάλα προβλήματα στο χώρο της εργασίας τους, και οι γονείς ενοχλητικά μπλεξίματα των παι­διών τους. Αν δείτε ότι στην αυλή σας απλώνεται κληματαριά και εσείς κάθεστε στη σκιά της, ση­μαίνει ότι θα λάβετε προστασία από τους νέους σας συγγενείς. Κληματαριά ξερή σημαίνει διά­ψευση των ελπίδων για γάμο που επιθυμείτε.