Αν δείτε στον ύπνο σας κοιμητή­ριο από μακριά, το όνειρο σημαίνει ότι θα πετύ­χετε μεν στον επαγγελματικό τομέα, αλλά οι ρυθ­μοί της προόδου σας θα είναι πολύ αργοί. Αν μπαί­νετε σ’ αυτό απλώς για να το περιεργαστείτε, θα σας γίνει πρόταση να συμμετάσχετε σε εργασία με όρους πολύ ευνοϊκούς για σας. Όνειρο με κοιμη­τήριο γεμάτο τάφους σημαίνει ότι ελπίδες βάσιμες σας βαυκαλίζουν. Κοιμητήριο παλιό και εγκατα­λειμμένο σημαίνει αίσια κατάληξη των προσπα­θειών σας. Κοιμητήριο χωρίς τάφους σημαίνει κακή εκτίμηση των υποθέσεών σας, και επομέ­νως καταστροφή και όλεθρο. Αν δείτε ότι μπαίνετε σε κοιμητήριο άλλου δόγματος ακολουθώντας εξόδιο πομπή, θα λάβετε κάποια δυσάρεστη είδηση για πρόσωπο το οποίο έχετε να δείτε πολύ καιρό, το οποίο όμως αγαπάτε και εκτιμάτε όπως και την πρώτη μέρα που το γνωρίσατε.