Αν δείτε στον ύπνο σας ότι το κεφάλι σας δεν είναι φυσιολογικό, αλλά έχει μέγεθος πολύ μεγαλύτερο από το συνηθισμένο ή και ότι έχει παραμορφωθεί ή ότι είναι αγέρωχο και επι­βλητικό, τιμές και δόξες θα λάβετε από τους δι­κούς σας και θα υπερισχύσετε των εχθρών και των αντιδίκων σας∙ επίσης, θα κερδίσετε δίκη σπου­δαιότατη και θα ανακουφιστείτε από βάσανα και οικονομικές δυσχέρειες∙ για τις γυναίκες, το όνειρο σημαίνει απαλλαγή από αντίζηλο, βεβαιώνει δε την αγάπη και την εκτίμηση του συζύγου τους∙ για τους ασθενείς, το όνειρο αυτό είναι σημάδι βελτίωσης της υγείας τους, οι δε γεωργοί και οι αλιείς θα έχουν καλή και μεγάλη σοδειά. Όσοι κατέχουν δη­μόσια θέση, οι ανώτεροι κληρικοί και οι ανώτε­ροι στρατιωτικοί, αν δουν το όνειρο αυτό, θα πε­ριφρονηθούν από τους ανθρώπους τους, γενικά θα τους συμβούν κακά. Για τους κατάδικους, το όνειρο σημαίνει ότι στα βάσανα τους ίσως προ­στεθεί και κάποια ασθένεια.

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι η κεφαλή σας είναι μικρότερη απ’ ό,τι πρέ­πει, θα υποστείτε εξευτελισμό και θα ζήσετε την καταφρόνηση προς το πρόσωπό σας, ακόμη θα υποστείτε βάσανα και κατηγορίες άδικα∙ οι γυ­ναίκες που θα δουν αυτό το όνειρο εξαιτίας της κακοκεφαλιάς τους έχασαν την αγάπη του αν­θρώπου που τις λάτρευε. Αν όμως δείτε σε όνειρο ότι άλλαξε το χρώμα του προσώπου σας και εί­στε μαύρος ή σαν Κινέζος ή τέλος πάντων έχετε άλλης φυλής χρώμα, είναι σημάδι ότι θα αναγκα­στείτε να ξενιτευτείτε, έτσι δε όλες οι δραστηριό­τητές σας θα επιβραδυνθούν, ενώ έπρεπε να συμ­βεί ακριβώς το αντίθετο. Κεφάλι λευκό και ωραίο σημαίνει ότι οι υποθέσεις σας βελτιώθηκαν και θα τελειώσουν έγκαιρα, ακόμη ότι θα επιστρέψει συγ­γενής προ πολλού ξενιτεμένος, τον οποίο θα ξα­ναδείτε με χαρά. Σε ηλικιωμένους, γενικά δε στις γυναίκες, κεφάλι όμορφο και ωραίο σημαίνει μα­κροζωία και ευτυχία, υπόληψη και σεβασμό από τον κόσμο, αγάπη από τα παιδιά και τους οικεί­ους τους. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έχετε κε­φάλι με κόμη λευκή, είστε εντελώς αναίσθητος, μο­λονότι προσπαθείτε να πείσετε τον κόσμο ότι εί­στε ευαίσθητος∙ επομένως ποτέ δε θα γεράσετε και θα ζήσετε σχετικά ευτυχισμένος. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έχετε κεφάλι λιονταριού, τίγρη ή ελέ­φαντα, σημαίνει ότι θα κατακτήσετε το σεβασμό και την αγάπη του κόσμου για την καλή και ευγενή διαγωγή σας και τα φιλότιμά σας αισθήματα.

Αν έχετε κεφάλι φιδιού ή ερπετού, σημαίνει ότι ζείτε για να βλάψετε εκείνους που σας εκτιμούν και σας σέβονται, και για τούτο δεν είστε καθόλου αξιέ­παινος. Αν έχετε κεφάλι από ψάρι, θα σωθείτε από περίσταση που θεωρούσατε εντελώς αδιέξοδη, όμως πρέπει να προσέξετε, διότι αυτή είναι η τε­λευταία φορά που σώζεστε από το ολίσθημά σας. Αν δείτε σε όνειρο ότι κρατάτε το κεφάλι σας μέσα στα χέρια σας, σημαίνει ότι θα χάσετε πρόσωπο αγαπητό, κάποιο στενό συγγενή σας, αν είστε πα­ντρεμένος· αν είστε άγαμος, χαρά απροσδόκητη θα δοκιμάσετε, θα μάθετε κάτι που αφορά το μέλ­λον και την αποκατάστασή σας. Αν ονειρευτείτε ότι καταγίνεστε με τον καλλωπισμό της κεφαλής σας, μεγάλη επιτυχία θα δρέψετε για τα έργα σας και θα ευοδωθούν οι δράσεις σας και οι ενέρ­γειές σας. Αν δείτε ότι το κεφάλι σας είναι γε­μάτο ψείρες μεγάλες, το όνειρο σημαίνει ότι θα έχετε κέρδη. Αν δείτε ότι πλένετε το κεφάλι σας, σημαίνει ότι έχετε διαφύγει κάποιο σοβαρό κίν­δυνο ο οποίος σας απειλούσε. Αν δείτε ότι έχετε περισσότερα από ένα κεφάλια, σημαίνει ότι θα κα­ταλάβετε αξίωμα σπουδαίο και θα κινήσετε το φθόνο των αντιπάλων σας. Πολύ καλό είναι το όνειρο αν δείτε ότι το κεφάλι σας είναι κομμένο· για τους άγαμους σημαίνει γρήγορο και ευτυχή γάμο, για τους ανύπαντρους υγεία, χαρά και κέρδη, για τους γέροντες μακροζωία και αγάπη από τα παιδιά τους, για τους ασθενείς ελπίδες απο­κατάστασης της υγείας τους, για τους εμπόρους κέρδη, για τους κατάδικους αίσια έκβαση των ενεργειών τους, ίσως και απαλλαγή από τις φυ­λακές.

Κεφάλι ανοιγμένο στα δύο σημαίνει ότι και κάποιος άλλος θα συμμεριστεί τις παραπάνω ωφέ­λειες – αν μάλιστα δείτε ότι κόβουν στη μέση το δικό σας κεφάλι και σας το κόβει φίλος ή γνω­στός σας. Αν δείτε ότι άγνωστος σας χτυπά στο κε­φάλι και σας αποσπά μέρος του, σημαίνει ότι σας επιβουλεύονται, και πρέπει να λάβετε τα μέτρα σας για να σωθείτε. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι το παιδί σας κόβει το κεφάλι σας, το όνειρο ση­μαίνει ασθένεια δική σας ή εκείνου, περαστική βε­βαίως, αλλά όχι λιγότερη ενοχλητική. Γυναίκα έγκυος που θα δει ότι της κόβουν το κεφάλι θα γεννήσει κοριτσάκι. Αν ονειρευτείτε ότι κόβετε το κεφάλι ανθρώπου, αν μεν αυτός είναι εχθρός σας, σημαίνει ότι οι επιβουλές του δε θα σας αγγίξουν και θα κατορθώσετε να επιβληθείτε και να τον κα­ταστήσετε ανίκανο∙ αν κόβετε όμως το κεφάλι φί­λου σας, το όνειρο σημαίνει ότι θα πικράνετε άν­θρωπο ο οποίος σας αγαπά ή θα προξενήσετε κακό στην ερωμένη, τη μνηστή ή τη σύζυγό σας, ενώ εκείνη σας λατρεύει. Αν δείτε ότι πολεμάτε σώμα με σώμα με στρατιώτη και του κόβετε το κεφάλι, ση­μαίνει ότι θα κατορθώσετε να καταλάβετε λαμπρή θέση κοντά σε άνθρωπο που εμφορείται από τα κα­λύτερα αισθήματα προς το άτομό σας.

Κεφαλή αχτένιστη και ξεμαλλιασμένη σαν της Μέδουσας σημαίνει ότι πολύ συχνά η αγανάκτησή σας παρασύρει σε πράξεις ανάξιες του χαρακτήρα και αγωγής σας. Αν δείτε κεφαλή κατάδικου κομμένη και το σώμα του δίπλα, λύπη και πένθος θα δοκιμάσετε για τη στέρηση φίλου ή συγγενούς. Αν δείτε ότι κόβετε το κεφάλι βοδιού, αρνιού ή ελαφιού ή οιουδήποτε τετραπόδου, παράξενα συμβάντα, ανεξήγητα και πολύ σκοτεινά, θα συμβούν σ’ εσάς και την οικογένειά σας, τα οποία πολύ θα σας βασανίσουν και θα σας πικράνουν. Αν κόβετε κεφάλι κότας, πετεινού ή άλλου πτηνού, το όνειρο σημαίνει ευόδωση των εργασιών σας και την ευλογία του θεού στις υποθέσεις σας. Ακόμη, το όνειρο σημαίνει διασκεδάσεις, ευθυμία και χαρά, γενικά δε ζωή καλή και ευχάριστη, απαλλαγμένη από λύπες βάσανα, καθώς και καλούς και ευτυχείς γάμους παρηγοριά από πένθη και προηγούμενες λύπες.